Menu główne

Przetargi i zapytania ofertowe


Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywa

2016-01-28

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 11.01.2016 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła Firma:
• Wiesław Zawadzki, ul. Kilińskiego 14/12, 56-400 Oleśnica Śląska,- programu motywującego osoby uzależnione do leczenia (dla osób początkujących), Cena całościowa oferenta: 9.180 zł. (brutto),
• Anna Szuba, ul. Birmańska 9/10, 52-117 Wrocław- programu motywującego osoby uzależnione do leczenia, Cena całościowa oferenta: 9.000 zł. (brutto),
• Anna Czerniejewska Instytut Pracy Socjalnej Centrum Szkoleniowo - Doradcze, ul. Ciepła 15A/9, 50-524 Wrocław- programu grupy dla młodzieży (dwie grupy), Cena całościowa oferenta: 27.700 zł. (brutto),
• Anna Czerniejewska Instytut Pracy Socjalnej Centrum Szkoleniowo - Doradcze, ul. Ciepła 15A/9, 50-524 Wrocław- programu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym, Cena całościowa oferenta: 18.000 zł. (brutto).
Usługi w okresie od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Wykonawca spełnił kryteria jakie przedstawił Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty . Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym. Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.


Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

2016-01-28

2016-01-11
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 11.01.2016 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła:
Fundacja Na Rzecz Osób Uzależnionych i Żyjących z HIV im. Danuty Jaskólskiej
ul. Jarzębinowa 14/16, 53-120 Wrocław
Usługi w okresie od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Cena całościowa oferenta: 40.000 zł. (brutto)

Wykonawca spełnił kryteria jakie przedstawił Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty . Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym. Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.


Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPN w 2016 roku

2015-12-30

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia oferty na realizację GPPiRPA 2016 w 2016 roku

2015-12-30

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku

Dołączone pliki:


Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na:Usługi informatyczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

2015-12-28

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Usługi informatyczne w GOPS Kobierzyce
Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 23.12.2015 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi informatyczne w GOPS Kobierzyce


Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła Kancelaria:

HuzarCom
Łukasz Huzarski
ul. Chopina 19 a
55-050 Sobótka
Usługi informatyczne w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Cena jednostkowa oferenta: 1 000 zł (brutto)
Cena całościowa oferenta: 12 000 zł. (brutto)

Wykonawca spełnił kryteria jakie przedstawił Zamawiający w zaproszeniu do złożenia oferty . Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym.Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.


Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na:Usługi Prawnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

2015-12-15

GOPS.ZP.3220.5.2015 Kobierzyce, 15.12.2012 r.

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na: Usługi prawnicze w GOPS Kobierzyce
Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 14.12.2015 r. do godz. 9:00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za usługi prawnicze w GOPS Kobierzyce

czytaj całość publikacji "Wyniki zaproszenia do złożenia oferty na:Usługi Prawnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach "


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2015-12-09

na usługi informatyczne

Dołączone pliki:


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI PRAWNICZE

2015-11-27

w GOPS Kobierzyce

Dołączone pliki:


Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie kolonii z programem profilaktycznym nad morzem w 2015 roku,

2015-04-23

Z A P R O S Z E N I E

Do złożenia oferty na udzielenie zamówienia na „Organizacja wypoczynku letniego 2015 r. w miejscowości wypoczynkowej nad morzem dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kobierzyce, z uwzględnieniem realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego” zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 7 w związku z § 9 i § 11 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dotyczącego świadczenia usług w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na załączonym Formularzu ofertowym wraz
z wymaganymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce w Sekretariacie do dnia 14.05.2015r. do godziny 13.00.
W załączeniu przekazujemy: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

2013-06-14

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 71431-2013 z dnia 2013-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kobierzyce
Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie jednodaniowych gorących posiłków, łącznie dla ok. 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobierzyce rozlokowanych w...
Termin składania ofert: 2013-06-05

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi"


Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

2013-05-10

Kobierzyce: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015
Numer ogłoszenia: 71431 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

czytaj całość publikacji "Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015. "

Dołączone pliki:


WYNIKI PRZETARGU

2011-05-30

Wyniki przetargu: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012

GOPS/370/ZP/2011 Kobierzyce, 30.05.2011 r.

RETTMAN CATERING
Sławomir Bogdański
Ul. Sarbinowska 10
54-317 Wrocław

Dotyczy przetargu nieograniczonego p/n: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający informuje, że w terminie składania ofert tj. w dniu 23.05.2011 r. do godz. 13.00 wpłynęły następujące oferty z jednostkowymi cenami ofertowymi za jeden posiłek dla jednego dziecka:

1) Rettman Catering Sławomir Bogdański, 54-317 Wrocław, ul. Sarbinowska 10
Cena oferty brutto: 5,50 zł , ilość pkt. (kryterium: cena) –70,00, ilość pkt. (kryterium: jakość) – 30,00, ilość pkt. łącznie – 100,00.

Najkorzystniejszą ofertę do w/w postępowania złożyła firma:

Rettman Catering Sławomir Bogdański, 54-317 Wrocław, ul. Sarbinowska 10
Cena oferty brutto: 5,50 zł , ilość pkt. (kryterium: cena) –70,00, ilość pkt. (kryterium: jakość) – 30,00, ilość pkt. łącznie – 100,00.

Wykonawca spełnił wymogi SIWZ oraz otrzymał największą ilość punktów. Zamawiający dokonał wyboru powyższego Wykonawcy i podpisze z nim umowę w terminie ustawowym tj. nie wcześniej niż 06.06.2011 r. Dziękujemy Wykonawcy za przygotowanie i złożenie oferty.

Z poważaniem


OFERTA PRZETARGOWA

2011-05-11

Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013

Kobierzyce: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013
Numer ogłoszenia: 109106 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach , ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie, tel. 71 3698000, faks 71 3698001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopskobierzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kobierzyce w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie jednodaniowych gorących posiłków, łącznie dla ok. 100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kobierzyce rozlokowanych w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa w Kobierzycach Gimnazjum w Kobierzycach Gminny Zespół Szkół w Bielanach Wrocławskich Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym Dożywianie dzieci będzie miało miejsce pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku najpóźniej do godz. 11.00 przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji , ferii , dni świątecznych i wolnych od zajęć lekcyjnych. Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. Wymagania dotyczące dożywienia częściowego, jako przedmiotu zamówienia są zgodne z normami żywieniowymi dla ludności w Polsce wg prof. Ziemlańskiego zawartymi w publikacji Instytutu Żywienia i Żywności - Warszawa. Normy przewidziane są dla składu % dzieci: dla wieku 7-9 lat 50% , dla wieku 10-12 lat ;chłopcy 25% , dziewczęta 25%. Zamawiający informuje o zasadniczych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia: 1. Gorący posiłek jednodaniowy, urozmaicony, zgodne z zasadami racjonalnego żywienia (np. zupa z wkładką mięsną, pieczywo) przygotowane i dowożone w ilości i na miejsce wskazane przez Zamawiającego przy spełnieniu wszelkich norm sanitarno-higienicznych wymaganych przepisami. 2. Wartość kaloryczna - 25% całodziennego wyżywienia 3. Ilość składników pokarmowych wg normy: Nazwa składnika pokarmowego Norma 25% Energia /kcal/ 519 Białko ogółem /g/ 17 Tłuszcz /g/ 18 Węglowodany /g/ 72 Wapń /g/ 0,15 Żelazo /mg/ 3,13 Witamina B1 /mg/ 0,32 Witamina B2 /mg/ 0,39 Witamina C /mg/ 16,88.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

czytaj całość publikacji "OFERTA PRZETARGOWA"

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce tel. 71 36 98 000, faks: 71 36 98 001

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji