Menu główne

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

4. Podmioty świadczące pomoc doświadczających przemocy

Dołączone pliki:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.

Dołączone pliki:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r.

Dołączone pliki:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach - stan na dzień 27.06.2019 r.

Dołączone pliki:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2019 r.

Dołączone pliki:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.

Dołączone pliki:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

2019-07-31

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.

Dołączone pliki:

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

2018-07-30

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW

Dołączone pliki:

Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - podsumowanie działań w 2017 roku

2018-04-23

Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzi 16 osób - przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Prokuratury, Sądu, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej.

Zespół Interdyscyplinarny zajmował się w szczególności:
1.Oceną sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowaniem sposobu postępowania, celem przywrócenie integralności rodziny, lub środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmował działania w tym celu.
2. Udzielaniem pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
3. Podejmował interwencję w przypadku przemocy domowej i uruchamiał procedury mające na celu jej powstrzymanie.
4. Udzielał pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
5. Podejmował wspólne działania w ramach procedury „Niebieska karta”.
6. Utworzył 44 grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Wpłynęło 44 wnioski wszczynające procedurę Niebieskiej Karty, w tym 41 założonych przez Policję, 2 założone przez Jednostkę Oświaty, 1 założony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakończono procedurę 33 grup roboczych.
Odbyły się 253 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych, w tym 4 posiedzenia ogólne oraz 249 spotkań Grup Roboczych.
W skład grupy roboczej wchodzili: pracownik socjalny, dzielnicowy, oraz w zależności od potrzeb pedagog szkolny, psycholog, pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykali się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracowali nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Zespół działał przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewniał jego obsługę organizacyjno- techniczną
ul. W. Witosa 18
tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl

Przewodniczący Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego
w Kobierzycach

Bożena Noga

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania P rzemocy w Rodzinie w Kobierzycach

2015-08-20

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich uwikłanych w
nią osób: ofiar, świadków, sprawców. Skutki jej są długotrwałe i wpływają na codzienne życie
osób, których dotyczą. Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej
osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki
powodując cierpienie i szkody.
Przemoc w rodzinie to problem natury prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. Wyróżnia
się formy przemocy: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i zaniedbanie. Interwencje
w przypadku przemocy domowej określa m.in. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Ustawa wprowadziła możliwość bezpłatnego poradnictwa medycznego,
prawnego, socjalnego, zawodowego, rodzinnego, psychologicznego oraz badania lekarskiego
dla ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała wraz z wydaniem zaświadczenia lekarskiego
(obdukcji). Gmina ma obowiązek stworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, złożonego z
przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.
W naszej gminie Wójt Gminy Kobierzyce powołał w 2011 roku pierwszy Zespół Interdyscyplinarny
na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest to zespół osób delegowanych
ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów
przemocy w rodzinie. Zespół składa się z przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobierzycach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji,
Prokuratury, Sądu, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej.
Zespół Interdyscyplinarny ma możliwość tworzenia grup roboczych. Od 2011 roku odbyło się
441 spotkań grup roboczych. W skład grupy roboczej mogą wchodzić: pracownik socjalny,
dzielnicowy, gdy w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, psycholog jeśli
zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny
specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi
przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem
i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.
Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę
organizacyjno- techniczną
ul. W. Witosa 18
tel.: 71 36 98 000 w. 018 lub 71 36 98 018
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gops.kobierzyce.pl

Podmioty świadczące pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu

2015-06-01

Wykaz podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71/72-21-860
fax: 71/72-21-869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

2. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Czernicy
ul. Wrocławska 78
55-003 Czernica
tel. 71/31-80-180
fax: 71/31-80-034
e-mail: gops.czernica@iap.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Długołęce
ul. Szkolna 40 a
55-095 Mirków
tel. 71/31-52-050
fax: 71/31-52-060
e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl

4. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jordanowie Śląskim
ul. Pocztowa 4
55-065 Jordanów Śląski
tel. 71/31-61-018
fax: 71/31-61-018
e-mail: gopsjordanow@tlen.pl

5. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kątach Wrocławskich
ul. Nowowiejska 4
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71/33-47-220 (do 228)
fax: 71/33-47-220
e-mail: kwrgops1@wp.pl

6. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kobierzycach
ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. 71/36-98-000
fax: 71/36-98-001
e-mail: info@gops.kobierzyce.pl

7. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mietkowie
ul. Kolejowa 35
55-081 Mietków
tel. 71/31-68-399
fax: 71/31-68-399
e-mail: mietgops@poczta.onet.pl

8. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Siechnicach
ul. Żernicka 17
55-010 Św. Katarzyna
tel. 71/31-13-968
fax: 71/31-13-968
e-mail: gops@umsiechnice.pl

9. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sobótce
ul. Strzelców 2/1
55-050 Sobótka
tel. 71/31-62-829
fax: 71/31-62-831
e-mail: opssobotka@poczta.onet.pl

10. Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Żórawinie
al. Niepodległości 17
55-020 Żórawina
tel. 71/31-65-103
fax: 71/72-34-259
e-mail: gopszorawina@poczta.onet.pl


Wykaz podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie


1. POWIAT WROCŁAWSKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71/72-21-860
fax: 71/72-21-869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl
www.pcpr.wroclaw.pl

2. POWIAT DZIERŻONIOWSKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów
tel. 74/83-39-896
fax. 74/83-39-896
e-mail: pcprbielawa@wp.pl


3. POWIAT OLEŚNICKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
tel. 71/31-40-174
fax: 71/31-40-174
e-mail: pcpr.olesnica@onet.pl
www.pcpr.olesnica.pl


4. POWIAT STRZELIŃSKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie
ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin
tel. 71/39-23-736
fax: 71/39-23-736
e-mail: pcpr-s@o2.pl
www.pcpr.powiatstrzelinski.pl

5. POWIAT ŚREDZKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
tel. 71/39-68-962
fax: 71/31-75-247
e-mail: pcpr@powiat-sredzki.pl
www.pcpr.powiat-sredzki.pl

6. POWIAT ŚWIDNICKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica
tel. 74/85-15-010
fax: 74/85-15-011
e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl
www.pcpr.swidnica.pl

7. POWIAT TRZEBNICKI
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel. 71/38-70-596
fax: 71/38-70-596, wew.31
e-mail: pcprtrzebnica@wp.pl
www.pcpr.trzebnica.pl

8. POWIAT M. WROCŁAW
Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ we Wrocławiu
ul. Podróżnicza 26-28
53-208 Wrocław
tel. 609-899-455
fax: 71/33-52-968
e-mail: arkadiuszklimczak@wczspzoz.pl
www.wczspzoz.pl

Dołączone pliki:

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2011-06-30

W dniu 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Gminnego Ośœrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach przy ul. W. Witosa 18 odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem NR ROiSO.0050.1.0137.2011 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z uchwałą nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 Kwietnia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoœśląskiego z 5 maja 2011 r. Nr 93, poz.1476. ) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz.1493 ze zmianami)

Prezydium Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Przewodniczący Zespołu Bożena Noga – inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Oœśrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Sylwia Bajek – pracownik socjalny, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

1) Ludwika Teresa Oszczyk - Dyrektor Gminnego Ośœrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
2) Bożena Noga – inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
3) Sylwia Bajek – pracownik socjalny, Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach;
4) Andrzej Prażuch – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach;
5) Ryszard Stec - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobierzycach;
6) Włodzimierz Gniewek – dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach;
7) Piotr Szkopek - dzielnicowy, funkcjonariusz Posterunku Policji w Kobierzycach;
8) Anna Wilisowska – kierownik referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Kobierzyce;
9) Bożena Smaga- pielęgniarka œśrodowiskowa, NZOZ „TWÓJ LEKARZ” w Kobierzycach;
10) Danuta Landkauf – członek Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i TrzeŸwoœci „ISKRA” w Kobierzycach;
11) Ewa Żygłowicz - zastępca Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Abstynencji i TrzeŸwoœci „ISKRA”,
12) Dorota Kosmala - kurator sądowy VII Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich,
13) Małgorzata Abramczuk - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków- Zachód we Wrocławiu,
14) Joanna Pawlik- Czyniewska - prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyków- Zachód we Wrocławiu,

Do głównych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie należy w szczególnoœści:

1) Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub śœrodowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralnoœści rodziny, lub śœrodowiska oraz możliwośœci realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa.

2) Udzielanie pomocy, a w zależnośœci od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i śœrodowisku, które mają trudnoœści lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.

4) Udzielanie pomocy dzieciom dośœwiadczającym i będących œświadkami przemocy w rodzinie.

5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.

W ramach Zespołu realizowane mogą być także:

1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudnoœci wychowawczych, przestępczośœci i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.

2) Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i śœrodowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu w danym obszarze.

3) Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zespół działa przy Gminnym Ośœrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

ul. W. Witosa 18
tel.: 71 36 98 000
e-mail: zespolinterdyscyplinarny@gopskobierzyce.pl

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce tel. 71 36 98 000, faks: 71 36 98 001

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji