Menu główne

Nabory na stanowiska


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2018-08-10

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. administracyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2018-07-12

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2018-01-23

ds. świadczeń wychowawczych W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2017-12-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dołączone pliki:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2017-04-05

ds świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzyach

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2017-03-01

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2016-03-10

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2016-03-08

ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2016-02-17

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn.zm.)
– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kobierzyce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

1. Stanowisko pracy:
- ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce,
- liczba stanowisk pracy: 1
- wymiar etatu: 1
- przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2016 r.

2. Wymagania związane z w/w stanowiskami pracy:

- n i e z b ę d n e:
1) wykształcenie: wyższe,
2) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
6) umiejętności praktyczne w zakresie obsługi komputera ( środowisko MS Office, Excel, Word).

- d o d a t k o w e
1) znajomość aktualnego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl) lub właściwych przepisów po ich wejściu w życie (w przypadku, gdy wejdą w życie prze zakończeniem niniejszego postępowania konkursowego),
2) mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
3) znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
4) cechy osobowościowe: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, kreatywność.

3. Do zadań na w/w stanowisku ds. świadczenia wychowawczego będzie należało
m. in.:
1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie
o przyznanie świadczenia wychowawczego – prowadzenie postępowania
administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego – udzielanie
informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia
wychowawczego,
2) współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacyjni w zakresie pozyskiwania
i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do uzyskania
świadczenia,
3) przygotowywanie projektów decyzji,
4) sporządzanie listy wypłat zgodnie z wydawanymi decyzjami,
5) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadania.

4. Warunki pracy na w/w stanowiskach:
1) praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych ( praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie),
2) praca wykonywania w siedzibie Ośrodka bez dostępu do windy,
3) czas pracy: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 -15:30,
4) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
5) bezpośredni i telefoniczny oraz internetowy przez platformę Emp@tia, kontakt
z klientami,
6) praca w zespole.

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny- opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
5) kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego),
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych* - opatrzone własnoręcznym podpisem,
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* - opatrzone własnoręcznym podpisem,
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
9 ) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,
który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

* Wyżej wymienione oświadczenie powinno zwierać klauzurę o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dołączane do ofert dyplomy, świadectwa i certyfikaty wyrażone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub certyfikowane biuro tłumaczeń.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach,
ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce,
- pocztą na adres Ośrodka
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego w terminie
do dnia 29 lutego 2016 r.


W przypadkach przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu  dniu ( decyduje data stempla pocztowego).
Oferty pracy, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci,
którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze .

Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone na podany adres.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny

2015-01-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko stała wybrana Pani Iwona Kiełcz, zam. Wilczków

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru na Pracownika Socjalnego

2015-01-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kobierzycach informuje, że w dniu 14.01.2015 r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Dudzic, zam. Trzebnik

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2015-01-14

Asystent Rodziny

czytaj całość publikacji "Informacja o wynikach naboru"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny

2014-12-15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownik socjalny - w załącznikach

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce tel. 71 36 98 000, faks: 71 36 98 001

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji