ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Apel GOPS

2023-11-30

W związku ze znacznym spadkiem temperatur w okresie jesienno/zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, zwraca się z prośbą o podejmowanie działań wobec osób narażonych na skutki zimna m.in. poprzez zgłaszanie do tut. Ośrodka osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz samotnych, które Państwa zdaniem należy objąć pomocą społeczną.

Zgłszenia prosimy kierować do pracowników socjalnych:

1. Izabela Tylewska - Smuda

Teren: Biskupice Podgórne, Małuszów, Żerniki Małe, Bąki

Tel. 71 36 98 006

Tel. komórkowy : 661 100 711

 

2. Mateusz Katzban

Teren: Wysoka, Ślęza, Domasław

Tel. 71 36 98 023

Tel. komórkowy: 601 855 596

 

3. Mariola Sikora

Teren: Kobierzyce, Księginice, Pełczyce, Kuklice

Tel. 71 36 98 008

tel. komórkowy: 601 886 652

 

4. Anna Czerwińska

Teren: Magnice, Pustków Wilczkowski, Szczepankowice, Królikowice, Budziszów, Żurawice, Owsianka

Tel. 71 36 98 019

Tel. komórkowy: 601 858 165

 

5. Anna Chudzińska - Hebda

Teren: Wierzbice, Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Jaszowice

tel. 71 36 98 009

tel. komórkowy: 691 800 888
 

6. Ewa Łopata

Teren: Solna, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Krzyżowice, Chrzanów, Nowiny

Tel. 71 39 98 010

Tel. komórkowy: 601 884 554

 

7. Leszek Karolczyk

Teren: Bielany Wrocławskie, Pustków Żurawski, Racławice Wielkie

tel. 71 36 98 007

Tel. komórkowy: 663 015 030

Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt konsultacyjny

2023-11-24

Telefon punktu konsultacyjnego odbierany jest w godzinach pracy punktu.

Punkt konsultacyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego - Podziękowania

2023-11-21

Szanowni Państwo,

z ogromną radością pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycacach bardzo dziękują za wszystkie otrzmane w dniu dziejszym życzenia.

Z wyrazami szacunku,

Izabela Tylewska-Smuda - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - koordynator

 

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja Dot. Zamknięcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

2023-11-20

Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu Pracy, z uwagi na dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2023 r.,
dzień 22 grudnia 2023 r. /piątek/ jest dniem wolnym dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

 

 

                                                                                                                                                 z up. Dyrektora

                                                                                                                                           Izabela Tylewska-Smuda

Czytaj całość artykułu "Informacja Dot. Zamknięcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach "

39155_20112023135845_dzien_swiateczny_przypadajacy_w_sobote_11_listopada(7)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE

2023-09-08
zaproszenie
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2023-09-05

W dniu 7 września 2023 Klienci będą przyjmowani w godz. 7.30 - 10.00 z powodu szkolenia pracowników.

W sprawch pilnych prosimy o kontakt tel 71 369 80 00

Ikonka symbolizująca artykuł

GOPS Kobierzyce – Pomoc materialna dla uczniów.

2023-08-25

Drodzy Rodzice!

w związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2023/2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości skorzystania z pomocy w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o tą formę pomocy składając wniosek
do 15 września.

Kto może się ubiegać o pomoc materialną dla uczniów?

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) świadczenia pomocy materialnej,(tj. stypendium szklone i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:
a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:
- 600 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.)

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości:
- 345 zł (wartość obowiązuje od 1stycznia 2022 r.).

Wnioski dostępne są na stronie www.gops.kobierzyce.pl - w zakładce druki - stypendia. Można je składać a także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Można je składać w siedzibie GOPS, przy ul. Witosa 18 w godzinach urzędowania:

w poniedziałki, wtorki, czwartki od 7.30 – 15.30, w środę od 7.30 – do 16.30 lub w piątek od 7.30 – 14.30.

tel 71 369 80 00.

Izabela Tylewska -Smuda

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWE zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawniści

2023-08-03

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ PRZEDŁUŻONĄ WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ
Z UWAGI NA STAN EPIDEMII - ZMIANY

Zgodnie z art. 26  ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw - decyzje, na mocy których przyznano prawo do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów albo świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej, wydane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zmienia się w zakresie okresu, na jaki przyznano prawo do tych świadczeń, zasiłków albo dodatków, z uwzględnieniem określonego w art. 23 terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązywać będą poniższe zasady przedłużania ważności orzeczeń wydanych na czas określony.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw:  orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

  • pkt 1 upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • pkt 2 upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  • pkt 3 upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia
    w życie niniejszego przepisu –zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zmiana decyzji administracyjnych wydanych przez GOPS Kobierzyce następuje z urzędu.

 

Karolina Kafka
Kierownik Działu
   ŚR, ŚW i FA
 

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka 75+

2023-07-31
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

W dniu 03.07.2023 została podpisana umowa na realizację Programu ,,Opieka 75+", który ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 60 tys. mieszkańców. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne i wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa

Realizację zadania publicznego Gmina Kobierzyce powierzyła Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie - 9 534,00 zł

Ogólna wartość programu - 15 890,00 zł

Program realizowany jest do końca 2023 roku.


 

 


 


 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 w Świadczeniach Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym

2023-07-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że od dnia 1 lipca 2023 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.

oraz
od dnia 1 lipca 2023 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Nowa wysokość kryterium dochodowego dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na okres 2023/2024 wynosi: 1209.00 zł.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

online od 1 lipca 2023 r. w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

 

tradycyjnie od 1 sierpnia 2023 r. (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.

Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr telefonu:

Świadczenia Rodzinne 71/36-98-014, 71/36-98-015

Fundusz Alimentacyjny 71/36-98-012.

WAŻNE!
w przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2022 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2022 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2022 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2022 lub 2023 roku, umowy zlecenia za 2022 i 2023 rok, umowy o pracę zawarte w 2022 i 2023 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2022 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Karolina Kafka
Kierownik Działu
ŚR, ŚW i FA

Ikonka symbolizująca artykuł

„Teleopieka dla seniorów” w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.

2023-06-15
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku kontynuuje realizację Programu „Teleopieka dla seniorów”. Program ten polega na świadczeniu usługi teleopieki osobom
w wieku 65 lat i więcej w celu poprawy ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Nadal nieodpłatnie udostępniamy opaski na nadgarstek, które monitorują podstawowe parametry życiowe. Najważniejszą funkcją opaski jest przycisk SOS pozwalający skontaktować się bezpośrednio z telecentrum oraz detektor upadku, który powiadamia o zdarzeniu operatora w Telecentrum. Opaska daje także możliwość nawiązania połączenia głosowego z telecentrum.

Zapraszamy seniorów powyżej 65 roku życia mieszkańców gminy Kobierzyce do zgłaszania się do Programu.

Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. Witosa 18.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 369 80 06.

Program dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.

2023-05-04

AKTUALIZACJA!
Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania - od 24 sierpnia 2023 r.

 

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2023, poz. 1684), publikujemy nowe wzory dokumentów.

Maria Waśko
Referent ds. zabezpieczenia społecznego
tel. 71 36 98 005

Załączniki:

  1. ankieta weryfikacyjna (plik odt 19KB)
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
  3. WNIOSEK I KARTA (plik pdf 379KB)
  4. ROZPORZĄDZENIE z dnia 23 sierpnia 2023 r. (plik pdf 778KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny „Paczka dla potrzebujących”

2023-04-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas w Szkole Podstawowej w Kobierzycach w okresie wielkanocnym zrealizował kolejny projekt socjalny. Dzięki szkolnej zbiórce, w ramach ogólnopolskiej akcji „Torba Miłosierdzia”, SKC przekazało 24 paczki z artykułami spożywczymi. Otrzymane paczki trafiły jeszcze przed świętami do osób potrzebujących, objętych pomocą tut. Ośrodka. Stanowiły one ważny element w przygotowaniach Świąt Wielkanocnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Obdarowanych składa podziękowania całej społeczności szkolnej oraz Szkolnemu Kołu Caritas za udzieloną pomoc, wsparcie i życzliwość. Postawa naszej młodzieży stanowi przykład troski o innych oraz podkreśla najwyższe wartości – godność człowieka i chęć niesienia pomocy.

Mariola Sikora

Zdjęcie paczek dla potrzebujacychZdjęcie paczek dla potrzebujacych
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności