ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWE ŚWIADCZENIE OD 1 SIERPNIA 2024 r.

2024-07-05

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla gospodarstw domowych
o niższych dochodach. Przy wyliczaniu dochodu wnioskodawców będą brane pod uwagę dochody z roku 2023 r.  Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres  od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. W Gminie Kobierzyce realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Terminy składania wniosku

Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku GOPS będzie miał 60 dni od momentu prawidłowo złożonego wniosku.

Przewidziane są dwa progi dochodowe:
- do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
- do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:
– 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
- 400 zł dla 2-3 osobowych,
- 500 zł dla 4-5 osobowych,
- 600 zł dla 6 osobowych i większych.

Gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania otrzymają dwukrotnie wyższy bon:
– 600 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
- 800 zł dla 2-3 osobowych,
- 1000 zł dla 4-5 osobowych,
- 1200 zł dla 6 osobowych i większych.
 

Jeżeli wniosek o bon energetyczny złożony zostanie o podwyższoną kwotę - GOPS weryfikować będzie w CENTRALNAEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW kiedy zgłoszono deklarację dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Termin, którego nie można przekroczyć to 1 kwietnia 2024 r. lub po tym terminie - ale tylko w sytuacji kiedy jest to nowe źródło ogrzewania (do wniosku załączyć proszę kartę z datą potwierdzającą zainstalowanie urządzenia).

 

Zasada złotówka za złotówkę

Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie już wypłacana.

 

Skład rodziny we wniosku o bon energetyczny

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 2024 r.  o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw
w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego - dokonując weryfikacji wniosku
o wypłatę bonu energetycznego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności: informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

 

 

Gdzie składać wnioski o bon energetyczny

Osobiście:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. W. Witosa 18

55-040 Kobierzyce

Za pośrednictwem poczty polskiej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. W. Witosa 18

55-040 Kobierzyce

W formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

UWAGA! Jako adresata należy wskazać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

 

 

Karolina Kafka
Kierownik Działu
ŚR, ŚW i FA

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2024/2025 w Świadczeniach Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym

2024-07-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że od dnia 1 lipca 2024 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025, trwający od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2025 r.

oraz
od dnia 1 lipca 2024 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025, trwający od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

online od 1 lipca 2024 r. w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

 

tradycyjnie od 1 sierpnia 2024 r. (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.

Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr telefonu:

Świadczenia Rodzinne 71/36-98-014, 71/36-98-015

Fundusz Alimentacyjny 71/36-98-012.

WAŻNE!
w przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2023 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2023 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2023 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2023 lub 2024 roku, umowy zlecenia za 2023 i 2024 rok, umowy o pracę zawarte w 2023 i 2024 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2023 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Karolina Kafka
Kierownik Działu
ŚR, ŚW i FA

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana zasad przyznawania świadczeń obywatelom Ukrainy

2024-07-05

Zmiana zasad przyznawania świadczeń obywatelom Ukrainy

 

Od 01.07.2024 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na czym będą one polegały?

Przedłużenie legalnego pobytu

Kluczowa zmiana dotyczy przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. okresu,
w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny.

Świadczenia rodzinne

Przedłużenie terminu legalnego pobytu powoduje, że obywatel Ukrainy ma prawo do świadczeń rodzinnych czy świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością. Obywatele Ukrainy, którzy do 30.06.2024 r. pobierali te świadczenia, powinni złożyć nowe wnioski
o kontynuację wypłaty.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca 2024 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025, trwający od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2025 r.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

- online od 1 lipca 2024 r. w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

- tradycyjnie od 1 sierpnia 2024 r. (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.

 

Świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

Od 01.07.2024 r. uchylony został przepis, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne na pokrycie kosztu osobom, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach.

Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które aktualnie nadal goszczą obywateli Ukrainy, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia maksymalnie do 31 lipca 2024 r. Rekompensata może dotyczyć wyłącznie okresu zakwaterowania do 30 czerwca 2024 r.

Należy pamiętać, ze jest to termin ostateczny, a wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Jednorazowe świadczenie 300 zł

Również z dniem 1 lipca obywatele Ukrainy posiadający PESEL ze statusem UKR nie mogą już skorzystać z jednorazowego świadczenie 300 zł na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Rozpatrywane będą wnioski złożone w terminie do 30.06.2024 r.

 

Karolina Kafka
Kierownik Działu
ŚR, ŚW i FA

Ikonka symbolizująca artykuł

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

2024-06-21
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Ikonka symbolizująca artykuł

Czas Burzy i Naporu

2024-05-23
Logo powiat wrocławski

czyli jak wytrzymać z nastolatkiem ?!

Czyli jak wytrzymać z nastolatkiem ?!
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2024-06-12

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  

Od 1 lipca 2024 roku zmieni się system wsparcia dla obywateli Ukrainy.
Finansowanie pomocy związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy (będących w szczególnie trudnej sytuacji), będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym wojewodą lub samorządem, działającym na polecenie wojewody. 

Zmienią się zasady udziału w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, tak aby pobieranie należnych dopłat było bardziej efektywne niż obecnie.
Nie zostanie przedłużone świadczenie pieniężne, związane z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.
Wygaszone zostanie wsparcie dotyczące finansowania wykonywania fotografii do dokumentów oraz jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.

 

Więcej informacji:

https://www.gov.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

FUNDACJA KRAINA INSPIRACJI ZATRUDNI ASYSTENTÓW/OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

2024-04-25

Poszukujemy osób, które będą świadczyły usługi opieki wytchnieniowej w formie asystencji dla Uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 na terenie Gminy Kobierzyce.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Załączniki:

 1. 1 (plik pdf 1379KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny „Paczka dla potrzebujących” edycja 2024

2024-04-23
Logo gops kobierzyce

Przed Świętami Wielkanocnymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach zrealizował kolejny projekt socjalny pt. „Paczka dla potrzebujących”. Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas w Szkole Podstawowej w Kobierzycach. Jak co roku nasza wspaniała młodzież z wielkim zaangażowaniem włączyła się w akcję charytatywną na rzecz potrzebujących, przynosząc produkty żywnościowe z długim terminem ważności. Z otrzymanych artykułów przygotowano 37 paczek dla rodzin i osób samotnych z terenu naszej gminy.  Rodziny wskazane zostały przez pracowników socjalnych. Dzięki zbiórce ogłoszonej przez Szkolne Koło Caritas obdarowane osoby mogły częściowo ograniczyć wydatki związane z zakupami na święta. W imieniu Obdarowanych dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję pomocową.

 

                                                                                               Mariola Sikora i Anna Czerwińska

1
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniorów

2024-03-25
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że Gmina Kobierzyce kontynuuje realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Mając na uwadze powyższe przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla seniorów” na rok 2024, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne. Ponadto program jest elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

W 2024 roku do programu kwalifikowani są seniorzy od 60 roku życia i starsi z terenu Gminy Kobierzyce, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach prowadzi na bieżąco rekrutację do udziału w programie.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do koordynatora programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, tel 71 369 80 06.

 

 

Izabela Tylewska-Smuda

koordynator

1
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny „Słodki karnawał” edycja 2024

2024-03-08
Logo gops kobierzyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w m-cu lutym 2024r. po raz drugi zrealizował projekt socjalny pod nazwą „Słodki karnawał”. Pracownicy socjalni przekazali paczki 20 podopiecznym tut. Ośrodka. Paczka zawierała m.in. słodycze, bakalie oraz przetwory typu suszone pomidory, grzybki. Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu sponsorów: Hurtowni Makro Cash and Carry Polska S.A. z Bielan Wrocławskich oraz Sklepu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Kobierzyc. Otrzymane wsparcie odbyło się w okresie karnawału, co na pewno stanowiło miły i słodki akcent dla podopiecznych GOPS.

 

                                                                                                                                   Mariola Sikora

                                                                                                                                   Anna Czerwińska

12
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy Wzór Wniosku o Świadczenie Pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania

2024-03-04

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. poz. 297), publikujemy nowe wzory dokumentów.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Kobierzyce ul. W. Witosa 18 biuro nr 2. Wszelkich informacji udziela pracownik GOPS Kobierzyce pod numerem telefonu 71 36 98 004.

Maria Waśko
Referent ds. zabezpieczenia społecznego
GOPS Kobierzyce

Załączniki:

 1. WNIOSEK I KARTA (plik pdf 460KB)
 2. Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 297) (plik pdf 829KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 106KB)
 4. Ankieta weryfikacyjna (plik docx 19KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

2024-02-06

Uwaga !!! Zmiana ogłoszenia  o  otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami – „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 


Wójt Gminy Kobierzyce informuje o zmianie kwoty przeznaczonej na realizację Programu  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, która wynosi  78 135,00 zł. oraz o  zmianie terminu składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy Programu, który został   ustalony na dzień 12.02.2024r. do  godz. 15.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

2024-01-24

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami administracji rządowej oraz
  o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990.34.198 ze zm.),
 • Art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku,

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2023 r. poz. 2809 ze zm.)

Zakres podstawowych zadań:

• opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

• zabezpieczenie – w miarę możliwości – bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej

• doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego

• reprezentowanie podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku

I w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego

 

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

• Posiadanie obywatelstwa polskiego

• Pełna zdolność do czynności prawnych

• Niepozbawienie praw publicznych oraz władzy rodzicielskiej

• Nieposzlakowana opinia

 

Wymagane dokumenty:

• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna

prawnego lub kuratora, w ramach którego kandydat składa m.in.:

a) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne

przestępstwo skarbowe

b) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw

obywatelskich, biegłej znajomości języka polskiego oraz niepozbawieniu władzy

rodzicielskiej

Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych

osobowych (tj. Dz. U. z 2019.1781 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

• Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji, prosimy o składanie wymaganych

dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/

kurator” osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Kobierzycach ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce. Termin zakończenia naboru nie

zostaje określony, co oznacza, iż w każdej chwili można złożyć stosowne dokumenty.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego

żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub

kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku,

wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane na podstawie przepisów przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Załączniki:

 1. Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora (plik docx 15KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

2024-01-19
Logo gops kobierzyce

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

 

Ministerstwo Klimatu opublikowało wzór wniosku o dodatek osłonowy.

Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach do końca kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje?

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego. Kryterium pozostało na tym samym poziomie, jak w poprzedniej edycji wypłaty świadczenia i wynosi odpowiednio:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

Jednak warto wiedzieć, że przekroczenie tego kryterium nie zawsze oznacza, że świadczenia nie otrzymamy. W takiej sytuacji dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 2 ust. 9a ustawy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Datą wszczęcia postępowania w przypadku wniosku o dodatek osłonowy jest data doręczenia wniosku do organu właściwego.

 

Kierownik ŚR,ŚW i FA
Karolina Kafka

Załączniki:

 1. wniosek dodatek osłonowy (plik pdf 326KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DARMOWA POMOC PRAWNA W POWIECIE WROCŁAWSKIM W 2024 ROKU

2024-01-02
Logo powiat wrocławski NPPNPP
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA!  Wzór wniosku o świadczenie pielęgnacyjne wg zasad obowiązujących od 1.01.2024 r. 

2023-12-21

UWAGA !

 Wzór wniosku o świadczenie pielęgnacyjne wg zasad obowiązujących od 1.01.2024 r. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  opublikowało wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. 

Przypominamy, że świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. będzie miało nową odsłonę.  

Od tego momentu będzie równolegle funkcjonować świadczenie pielęgnacyjne w dwóch wariantach tzn. wg “starych” zasad oraz wg “nowych” zasad obowiązujących od 1.01.2024 r. 

Co zmieni się od 1.01.2024 r.? 

 • świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało tylko do ukończenia przez osobę z  niepełnosprawnościami 18 roku życia  – jest to termin ostateczny, 
 • opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł pracować, 
 • świadczenie będzie można pobierać na więcej niż jedną osobę niepełnosprawną np. 2 dzieci. Kwota świadczenia będzie zwiększona o 100 % na każdą kolejną osobę pozostająca pod opieką.   
 • opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł obok świadczenia pobierać równolegle   np. emeryturę lub rentę, świadczenie rodzicielskie na inne dziecko, dodatek wychowawczy. 

WAŻNE! 

Osoby, które aktualnie pobierają świadczenie pielęgnacyjne na dzieci do ukończenia 18 roku życia, muszą samodzielnie podjąć decyzję, które z tych świadczeń wybierają. Mogą dalej bez przeszkód pobierać świadczenie pielęgnacyjne wg “starych” zasad, albo w przypadku, gdy będą chciały łączyć opiekę nad chorym dzieckiem z pracą zawodową, muszą zgłosić taką informację do GOPS Kobierzyce. Konieczne jest wtedy złożenie rezygnacji z dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie rodzic powinien złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na nowych warunkach i  nowym formularzu. 

Wnioski będzie można składać do GOPS najwcześniej od 1.01.2024 r. 
___________________________________________________________________

Wzór wniosku

https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Kierownik

ŚR, ŚW I FA

Karolina Kafka

Ikonka symbolizująca artykuł

Wizyta studyjna

2024-04-04

W dniu 26 marca 2024 roku w ramach wizyty studyjnej odwiedzili nas pracownicy  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Kamiennej Góry. Spotkanie miało na celu wspólną wymianę doświadczeń z zakresu tworzenia i realizacji projektów socjalnych, które są nieodzownym narzędziem pracy socjalnej. Projekty służą przede wszystkim budowaniu relacji ze społecznością lokalną, sprzyjają koordynacji i integracji działających podmiotów. Podczas wdrażania projektów wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz jednostek i grup potrzebujących. Mieliśmy okazję podzielić się doświadczeniami z dotychczas zrealizowanych projektów w które angażują się lokalni przedsiębiorcy, duże firmy a także dzieci i młodzież szkół podstawowych.

W trakcie spotkania omówione zostały także obecne  dylematy w pomocy społecznej, wyzwania jakie stoją przed pracownikami socjalnymi oraz sposoby realizacji zadań ośrodków pomocy społecznej.

 

 

 

Koordynator

Izabela Tylewska-Smuda

wizyta studyjna
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami – „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

2024-01-17

Załączniki:

 1. Zarządzenia o konkursie - Zaproszenie OW 2024 (plik pdf 3777KB)
 2. załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie OW 2024- Oferta (plik docx 55KB)
 3. załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie OW 2024-RODO (plik pdf 476KB)
 4. Zarządzenie Konkurs na wykonawcę OW 2024 (plik pdf 388KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty dla młodzieży, rodziców

2024-01-16
Logo gops kobierzyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w ramach gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024

realizuje programy profilaktyczne, w tym:

- zajęcia dla młodzieży od lat 12, 

- zajęcia dla rodziców - warsztaty kompetencji rodzicielskich.

Ww. programy są bezpłatne. Zapisy u Marceliny Kopczewskiej 570 508 203. Ilość miejsc ograniczona.

 

Opracowała

Bożena Noga

 

PLAKAT plakat 2
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny „Dzieci potrzebującym”

2024-01-02
Logo gops kobierzyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach zrealizował projekt socjalny „Dzieci potrzebującym” skierowany do najmłodszych dzieci oraz osób starszych z terenu gminy Kobierzyce. Dzieci zostały obdarowane pampersami, natomiast starsi uczestnicy projektu otrzymali paczki z produktami żywnościowymi. Ta piękna inicjatywa nie byłaby możliwa bez zaangażowania dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach. Nasza młodzież aktywnie i z wielkim entuzjazmem odpowiedziała na potrzeby „dużych” i „małych”. Sprawiła, że druga osoba poczuła się zauważona i utwierdziła się w poczuciu, że jest ważnym członkiem naszej grupy społecznej.

 

Anna Czerwińska

123
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY

2024-01-02
Logo gops kobierzyce

Od 1 stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy, który ma zniwelować skutki inflacji i podwyżek energii. W Kobierzycach wnioski o świadczenie będzie przyjmować i rozpatrywać GOPS.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można ponownie skorzystać z tego świadczenia. Jednak tym razem świadczenie będzie przyznawane tylko na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje?

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego. Kryterium pozostało na tym samym poziomie, jak w poprzedniej edycji wypłaty świadczenia i wynosi odpowiednio:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

Jednak warto wiedzieć, że przekroczenie tego kryterium nie zawsze oznacza, że świadczenia nie otrzymamy. W takiej sytuacji dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

 

 

Kierownik ŚR,ŚW i FA

     Karolina Kafka

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne

2023-12-21
życzenia świateczne
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny „Podziel się na święta ”

2023-12-21

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w grudniu  br. realizował projekt socjalny „ Podziel się na święta ”. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli Radnym Gminy Kobierzyce:  Pani Elżbiety Regulskiej, Pani Anny Trojanowskiej - Zochniak,  Pana Andrzeja  Krzesłowskiego oraz Pana Wiesława Muraczewskiego, udało się zorganizować  paczkę świąteczną dla rodziny z terenu gminy Kobierzyce, która jest w trudnej sytuacji materialno – bytowej. Darczyńcy przekazali potrzebne artykuły: sprzęt AGD,  artykuły żywnościowe, środki chemiczne, odzież, sprawiając wielką radość obdarowanej rodzinie. Projekt nasz aktywizuje społeczność lokalną w magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia, kiedy warto pomyśleć o drugim człowieku.

12346
Ikonka symbolizująca artykuł

Przypominamy! 22 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach będzie nieczynny

2023-12-20

Uwaga! Jeżeli potrzebujecie Państwo przed Świętami załatwić urzędowe formalności, to informujemy, że w piątek 22 grudnia 2023 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach będzie nieczynny.

Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje pracownikom GOPS Kobierzyce w zamian za 11 listopada 2023r., który w tym roku wypadał w sobotę.

Przepraszamy Państwa za niedogodności i prosimy, by uwzględnić ten fakt w swoich planach.

Ikonka symbolizująca artykuł

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - Ważne zmiany

2023-12-20

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Ważne zmiany

Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Od nowego roku m. in. świadczenie będzie przysługiwało opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenie przez nie 18 roku życia, a także będzie możliwe łączenie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą – bez jakichkolwiek ograniczeń. Jednocześnie zlikwidowany zastanie specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłączenie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Odmiennie od aktualnie obowiązujących zasad, będzie możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – bez jakichkolwiek ograniczeń. Na możliwość pobierania świadczenia nie będą wpływać także pobierane przez opiekuna świadczenia emerytalno-rentowego. 

Istotną zmianą jest umożliwienie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w zwielokrotnionej kwocie w zależności od liczby osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Regulacja ta nie dotyczy jednak wniosków złożonych przez dyrektora placówki opieki zastępczej. 

Po ukończeniu 18 roku życia osoba z niepełnosprawnością lub jej przedstawiciel będzie mógł ubiegać się o świadczenie wspierające. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne – obecnie 

Świadczenie pielęgnacyjne od 1.01.2024 

Osoby uprawnione 

matka albo ojciec; opiekun faktyczny dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną;  inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

matka albo ojciec; inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonek; opiekun faktyczny dziecka; rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego  

Termin 

na czas nie określony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określone,  

do ukończenia przez osobę z niepełnosprawnością 18 roku życia 

Warunki  

opiekun nie mógł podejmować zatrudnienia, pracy zarobkowej, otrzymywać świadczeń emerytalno -rentowych 

brak ograniczeń 

Kwota świadczenia 

jednakowa wysokość świadczenia, 
waloryzowana każdego roku w styczniu 
(w 2023 r. – 2458 zł) 

wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (nie dotyczy dyrektorów placówki opieki zastępczej) 

Kiedy świadczenie nie przysługuje 

osoba wymagająca opieki: 
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 
– pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  

na osobę wymagającą opieki  
-inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 
-ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków dla opiekunów; 
– inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

osoba wymagająca opieki
– została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich; 
– jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;  

osoba sprawująca opiekę  ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;  

na osobę wymagającą opieki 
– inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej; 
– ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub do zasiłku dla opiekuna 

Wygaśnięcie prawa 

z chwilą śmierci osoby wymagającej opieki  

do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby wymagającej opieki (ta zamiana dotyczy także osób, które zdecydują się pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach) 

Opisane wyżej nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r., nie dotyczą osób, które na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli  z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów. 

Przepisy przejściowe

Osoby, które posiadają prawo lub nabędą jeszcze prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub specjalnego zasiłku opiekuńczego do 31.12.2023 r. będą mogły pobierać te świadczenia  na dotychczasowych zasadach. 

Prawo do pobierania świadczeń będzie przysługiwało również opiekunowi, który złożył wniosek  o ww. świadczenia i oczekuje na wydanie decyzji przez Centrum, spraw pozostających w rozstrzygnięciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub rozstrzyganych przez sąd.  

Opiekunowie, zachowają prawo do świadczeń na zasadach obowiązujących także w sytuacji kiedy wygaśnie ważność dotychczasowych orzeczeń osób nad którymi sprawują opieką pod warunkiem, że: 

 • wniosek o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz  
 • wniosek o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności. 

W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatkowym warunkiem kontynuacji wypłaty na dotychczasowych zasadach jest złożenie wniosku o to świadczenie na kolejny okres zasiłkowy w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy. 

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnościami złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego konieczne będzie: 

 • zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. 
 • zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. 

W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi przyznania świadczenia wspierającego lub pozostawi wniosek bez rozpatrzenia – świadczenia zostaną równane od momentu ich wstrzymania oczywiście, jeżeli opiekun nadal spełnia warunki określone w przepisach. 

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek  opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, wypłacony opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające, będzie świadczeniem nienależnie pobranym. Do jego zwrotu wraz z odsetkami będzie zobowiązany opiekun. 

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie opiekuńcze. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – uchylone

Z dniem 1 stycznia 2024 r.  zostają uchylone przepisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego  
i zasiłku dla opiekuna. Oznacza to, że od tej daty te zasiłki nie będą już przyznawane. Jednak osoby, które na dzień 31.12.2023 r. są uprawnione do pobierania któregokolwiek z tych świadczeń, o ile są nadal zainteresowane, mogą nadal pobierać świadczenie  na dotychczasowych zasadach.  

Kontynuowanie wypłaty nie wymaga składania żadnego dodatkowego oświadczenia. W przypadku jednak, gdy zakończy się termin określony w decyzji, warunkiem kontunuowania świadczeń jest złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności i złożenie wniosku o świadczenie w ściśle określonym terminie.  

Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadza się nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami w wieku po ukończeniu 18 roku życia.  

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest uzyskanie decyzji o ustaleniu poziom potrzeby wsparcia  – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawał i wypłacał  świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Wprowadzono trzy terminy, od kiedy będzie dostępne świadczenie wspierające: 

 • od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,   
 • od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt
 • od 1 stycznia 2026 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70  do 77 pkt

Podany wyżej harmonogram dostępności świadczenia nie będzie dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, a także osób które od 1.01.2024 r . zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych  zasadach – niezależnie od ilości otrzymanych punktów poziomu wsparcia. 

Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia.  Dla osób z najniższym poziomem wsparcia będzie wynosić 40% kwoty renty socjalnej do maksymalnej wysokości 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrącań  na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).  

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności poziomu potrzeby wsparcia – w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych  w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku. 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (sejm.gov.pl) 

Świadczenie wspierające oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym – pytania i odpowiedzi – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOBIERZYCE DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – edycja 2024

2023-12-19
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

 Wójt Gminy Kobierzyce  ogłasza  dla mieszkańców gminy nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
Planowany termin realizacji usług asystenta: styczeń  -grudzień 2024r. Nabór Uczestników Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnoscią”dla JST - edycja 2024 prowadzony jest w terminie od 20.12.2023r do 03.01.2024r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Miejsce złożenia dokumentów: dokumenty można złożyć osobiście w GOPS w Kobierzycach lub wysłać  pocztą na adres ul. Witosa 18 , 55-040 Kobierzyce (liczy się data wpływu dokumentów do siedziby GOPS).

W 2024 roku na terenie Gminy Kobierzyce  planuje się objęcie pomocą w formie asystenta  łącznie 6 osób z niepełnosprawnościami w tym:
a)        2 dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
b)        1 osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem umiarkowanym lub równoważnym,
c)        3 osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym.

Planowany wymiar wsparcia może ulec zmianie, w oparciu o wymagania Programu w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez adresatów zadania oraz posiadanych przez Gminę Kobierzyce środków finansowych.
Udział w Programie dla Uczestników  jest nieodpłatny.

Dokumenty, które należy złożyć siedzibie GOPS w Kobierzycach  w ramach [załącznik "załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie AOOzN 2024-Rodo Gminy .pdf" został usunięty przez użytkownika Monika Śliwińska/UGKobierzyce]  naboru w Programie:
1)        Karta zgłoszenia do Programu (załącznik obligatoryjny),
2)        kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kandydata do Programu (załącznik obligatoryjny).

W przypadku złożenia przez kandydata do Programu niekompletnej dokumentacji zostanie on w wyznaczonym terminie wezwany przez Komisję do uzupełniania braków formalnych. Brak wstawiennictwa w wyuczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do Programu.

Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w sprawie naboru udziela  Pan Mateusz Katzban  tel. 71 36 98 023, e-mail: mkatzban@gops.kobierzyce.pl.


Załącznik do pobrania:
1)        Regulamin naboru dla uczestników Programu AOOzN 2024
2)        Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
3)        Klauzula Informacyjna (Gmina) AOOzN 2024
4)        Klauzula informacyjna RODO (Ministerstwo) - AOOzN 2024,
5)        Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który jest dostępny na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego https://bip.duw.pl/bip/programy/fundusz-solidarnosciowy/asystent-osobisty-osoby-niepel/5016,Nabor-wnioskow-na-realizacje-Programu-Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnos.html.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie dla mieszkańców (plik docx 237KB)
 2. Klauzula RODO Gminy Kobierzyce (plik pdf 185KB)
 3. Regulamin naboru uczestników AOON 2024 (plik pdf 1325KB)
 4. Klauzula informacyjna RODO - Ministerstwo (plik pdf 148KB)
 5. Program AOON 2024 (plik pdf 285KB)
 6. Karta zgłoszenia do programu AOON 2024 (plik docx 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie

2023-12-11
Zarządzenie
Ikonka symbolizująca artykuł

Apel GOPS

2023-11-30

W związku ze znacznym spadkiem temperatur w okresie jesienno/zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, zwraca się z prośbą o podejmowanie działań wobec osób narażonych na skutki zimna m.in. poprzez zgłaszanie do tut. Ośrodka osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz samotnych, które Państwa zdaniem należy objąć pomocą społeczną.

Zgłszenia prosimy kierować do pracowników socjalnych:

1. Izabela Tylewska - Smuda

Teren: Biskupice Podgórne, Małuszów, Żerniki Małe, Bąki

Tel. 71 36 98 006

Tel. komórkowy : 661 100 711

 

2. Mateusz Katzban

Teren: Wysoka, Ślęza, Domasław

Tel. 71 36 98 023

Tel. komórkowy: 601 855 596

 

3. Mariola Sikora

Teren: Kobierzyce, Księginice, Pełczyce, Kuklice

Tel. 71 36 98 008

tel. komórkowy: 601 886 652

 

4. Anna Czerwińska

Teren: Magnice, Pustków Wilczkowski, Szczepankowice, Królikowice, Budziszów, Żurawice, Owsianka

Tel. 71 36 98 019

Tel. komórkowy: 601 858 165

 

5. Anna Chudzińska - Hebda

Teren: Wierzbice, Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Jaszowice

tel. 71 36 98 009

tel. komórkowy: 691 800 888
 

6. Ewa Łopata

Teren: Solna, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślęzą, Krzyżowice, Chrzanów, Nowiny

Tel. 71 39 98 010

Tel. komórkowy: 601 884 554

 

7. Leszek Karolczyk

Teren: Bielany Wrocławskie, Pustków Żurawski, Racławice Wielkie

tel. 71 36 98 007

Tel. komórkowy: 663 015 030

Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt konsultacyjny

2023-11-24

Telefon punktu konsultacyjnego odbierany jest w godzinach pracy punktu.

Punkt konsultacyjny
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności