ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE

2023-09-08
zaproszenie
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2023-09-05

W dniu 7 września 2023 Klienci będą przyjmowani w godz. 7.30 - 10.00 z powodu szkolenia pracowników.

W sprawch pilnych prosimy o kontakt tel 71 369 80 00

Ikonka symbolizująca artykuł

GOPS Kobierzyce – Pomoc materialna dla uczniów.

2023-08-25

Drodzy Rodzice!

w związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2023/2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości skorzystania z pomocy w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o tą formę pomocy składając wniosek
do 15 września.

Kto może się ubiegać o pomoc materialną dla uczniów?

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) świadczenia pomocy materialnej,(tj. stypendium szklone i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:
a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:
- 600 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.)

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości:
- 345 zł (wartość obowiązuje od 1stycznia 2022 r.).

Wnioski dostępne są na stronie www.gops.kobierzyce.pl - w zakładce druki - stypendia. Można je składać a także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Można je składać w siedzibie GOPS, przy ul. Witosa 18 w godzinach urzędowania:

w poniedziałki, wtorki, czwartki od 7.30 – 15.30, w środę od 7.30 – do 16.30 lub w piątek od 7.30 – 14.30.

tel 71 369 80 00.

Izabela Tylewska -Smuda

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWE zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawniści

2023-08-03

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ PRZEDŁUŻONĄ WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ
Z UWAGI NA STAN EPIDEMII - ZMIANY

Zgodnie z art. 26  ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw - decyzje, na mocy których przyznano prawo do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów albo świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej, wydane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zmienia się w zakresie okresu, na jaki przyznano prawo do tych świadczeń, zasiłków albo dodatków, z uwzględnieniem określonego w art. 23 terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 6 sierpnia 2023 r. obowiązywać będą poniższe zasady przedłużania ważności orzeczeń wydanych na czas określony.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw:  orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

 • pkt 1 upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 • pkt 2 upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 • pkt 3 upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia
  w życie niniejszego przepisu –zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zmiana decyzji administracyjnych wydanych przez GOPS Kobierzyce następuje z urzędu.

 

Karolina Kafka
Kierownik Działu
   ŚR, ŚW i FA
 

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka 75+

2023-07-31
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

W dniu 03.07.2023 została podpisana umowa na realizację Programu ,,Opieka 75+", który ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 60 tys. mieszkańców. Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne i wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa

Realizację zadania publicznego Gmina Kobierzyce powierzyła Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie - 9 534,00 zł

Ogólna wartość programu - 15 890,00 zł

Program realizowany jest do końca 2023 roku.


 

 


 


 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 w Świadczeniach Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym

2023-07-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że od dnia 1 lipca 2023 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.

oraz
od dnia 1 lipca 2023 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, trwający od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Nowa wysokość kryterium dochodowego dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych na okres 2023/2024 wynosi: 1209.00 zł.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

online od 1 lipca 2023 r. w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

 

tradycyjnie od 1 sierpnia 2023 r. (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.

Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr telefonu:

Świadczenia Rodzinne 71/36-98-014, 71/36-98-015

Fundusz Alimentacyjny 71/36-98-012.

WAŻNE!
w przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2022 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2022 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2022 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2022 lub 2023 roku, umowy zlecenia za 2022 i 2023 rok, umowy o pracę zawarte w 2022 i 2023 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2022 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Karolina Kafka
Kierownik Działu
ŚR, ŚW i FA

Ikonka symbolizująca artykuł

„Teleopieka dla seniorów” w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.

2023-06-15
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku kontynuuje realizację Programu „Teleopieka dla seniorów”. Program ten polega na świadczeniu usługi teleopieki osobom
w wieku 65 lat i więcej w celu poprawy ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Nadal nieodpłatnie udostępniamy opaski na nadgarstek, które monitorują podstawowe parametry życiowe. Najważniejszą funkcją opaski jest przycisk SOS pozwalający skontaktować się bezpośrednio z telecentrum oraz detektor upadku, który powiadamia o zdarzeniu operatora w Telecentrum. Opaska daje także możliwość nawiązania połączenia głosowego z telecentrum.

Zapraszamy seniorów powyżej 65 roku życia mieszkańców gminy Kobierzyce do zgłaszania się do Programu.

Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. Witosa 18.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 369 80 06.

Program dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania.

2023-05-04

AKTUALIZACJA!
Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania - od 24 sierpnia 2023 r.

 

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2023, poz. 1684), publikujemy nowe wzory dokumentów.

Maria Waśko
Referent ds. zabezpieczenia społecznego
tel. 71 36 98 005

Załączniki:

 1. ankieta weryfikacyjna (plik odt 19KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 72KB)
 3. WNIOSEK I KARTA (plik pdf 379KB)
 4. ROZPORZĄDZENIE z dnia 23 sierpnia 2023 r. (plik pdf 778KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny „Paczka dla potrzebujących”

2023-04-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas w Szkole Podstawowej w Kobierzycach w okresie wielkanocnym zrealizował kolejny projekt socjalny. Dzięki szkolnej zbiórce, w ramach ogólnopolskiej akcji „Torba Miłosierdzia”, SKC przekazało 24 paczki z artykułami spożywczymi. Otrzymane paczki trafiły jeszcze przed świętami do osób potrzebujących, objętych pomocą tut. Ośrodka. Stanowiły one ważny element w przygotowaniach Świąt Wielkanocnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Obdarowanych składa podziękowania całej społeczności szkolnej oraz Szkolnemu Kołu Caritas za udzieloną pomoc, wsparcie i życzliwość. Postawa naszej młodzieży stanowi przykład troski o innych oraz podkreśla najwyższe wartości – godność człowieka i chęć niesienia pomocy.

Mariola Sikora

Zdjęcie paczek dla potrzebujacychZdjęcie paczek dla potrzebujacych
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2023-04-06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

 

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego (plik pdf 131KB)
 2. Klauzula Informacyjna dla Kandydata (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania "RozmawiajReaguj"

2023-03-23
broszurabroszura 2
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabor na stanowisko: Pracownik Socjalny

2023-03-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach poszukuje pracownika socjalnego zgodnie z wykształceniem na podstawie art. 116 ustawy o pomocy społecznej.

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA UCZESTNIÓW PROGRAMU „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023

2023-03-07

NABÓR NA UCZESTNIÓW PROGRAMU

„Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023

Gmina Kobierzyce po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 35 520,00 zł

Termin realizacji usług opiekuńczych marzec -grudzień 2023r.

Nabór Uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa ”- edycja 2023 prowadzony jest w terminie od 08.03.023r do 15.03.2023r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.

Miejsce złożenia dokumentów- dokumenty można złożyć osobiście w GOPS w Kobierzycach lub wysłać pocztą na adres ul. Witosa 18 , 55-040 Kobierzyce (liczy się data wpływu dokumentów do siedziby GOPS).

W 2023 roku na terenie Gminy Kobierzyce planuje się objęcie pomocą w formie opieki wytchnieniowej łącznie 5 osób, nad którymi członkowie rodzin lub opiekunowie sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają pomocy w zakresie zapewnienia czasowego zastępstwa wpływającego na odciążenie psychofizyczne rodziców/opiekunów.

W ramach Programu: „Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2023 docelowo pomocą objętych zostanie 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w tym:
- 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- 3 osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Udział w Programie jest nieodpłatny.

Dokumenty, które należy złożyć do naboru w Programie:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (załącznik obligatoryjny).

 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej skali FMI, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (załącznik obligatoryjny)..

 3. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kandydata do Programu (załącznik obligatoryjny).

Miejsce złożenia dokumentów- dokumenty można złożyć osobiście w GOPS w Kobierzycach lub wysłać pocztą na adres ul. Witosa 18 , 55-040 Kobierzyce (liczy się data wpływu dokumentów do siedziby GOPS).

Rekrutacja i dodatkowe informacje:

 1. W przypadku złożenia przez kandydata do Programu niekompletnej dokumentacji strona zostanie w wyznaczonym terminie wezwana przez Komisję do uzupełniania braków formalnych. Brak wstawiennictwa w wyuczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do Programu.

 2. Rozpatrywanie wniosków prowadzone będzie przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce.

 3. Przyznając usługi opieki wytchnieniowej Komisja bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową Uczestników Programu.

 4. Komisja dokonuje weryfikacji kart zgłoszeń pod względem formalnym na podstawie kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Programu.

 5. W sytuacji zgłoszenia większej liczby uczestników niż przewidywania liczba miejsc w Programie o kolejności przyjęcia do Programu będzie decydować wynik weryfikacji karty pomiaru niezależności funkcjonalnej oraz data wpływu kart zgłoszeń do Programu „Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023.

 6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

 7. Komisja dokonuje wyboru uczestników Programu tworząc listę osób zakwalifikowanych do udziału Programie oraz listę rezerwową (w przypadku większej ilości osób niż miejsc w programie).

 8. GOPS w Kobierzycach powiadomi uczestnika Programu o podjętej decyzji dotyczącej zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania do udziału w Programie.

 9. W przypadku zakończenia naboru a w trakcie trwania Programu Komisja może w wyniku wolnych miejsc wskazać do Programu osoby z listy rezerwowej lub w wyniku ich braku osoby, które w ciągu 2023r. roku złożyły do GOPS wymagane dokumenty o udział w Programie i przeszły pozytywną weryfikację.

 10. Program „Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2023 realizowany będzie przez organizację pozarządową wyłonioną przez Gminę Kobierzyce w drodze konkursie na podstawie ustawy z dnia 24.03.2003 o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U z 2022 r, poz. 1327).

 11. Terminy realizacji usług opieki wytchnieniowej ustalane będą indywidualnie z uczestnikiem z uwzględnieniem możliwości jej realizacji Wykonawcę zadania t.j. organizację pozarządową wyłonioną w trybie konkursu przez Gminę Kobierzyce.

 12. Regulamin naboru do Programu „Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2023 wynika z zapisów Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2023”.

Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w sprawie naboru udziela Pan Mateusz Katzban tel. 71 36 98 023, e-mail: mkatzban@gops.kobierzyce.pl

Załączniki:

 1. Regulamin naboru OW 2023 (plik pdf 1275KB)
 2. Karta zgłoszenia do programu (plik pdf 71KB)
 3. Karta pomiaru FIM (plik pdf 65KB)
 4. Klauzula informacyjna Gminy Kobierzyce (plik pdf 119KB)
 5. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 63KB)
 6. Regulamin Programu OW 2023 (plik pdf 159KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA UCZESTNIÓW PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

2023-03-07

NABÓR NA UCZESTNIÓW PROGRAMU

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

Gmina Kobierzyce po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 143 760,00 zł

Termin realizacji usług asystenta marzec -grudzień 2023r.

Nabór Uczestników Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 prowadzony jest w terminie od 08.03.023r do 15.03.2023r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Miejsce złożenia dokumentów- dokumenty można złożyć osobiście w GOPS w Kobierzycach lub wysłać pocztą na adres ul. Witosa 18 , 55-040 Kobierzyce (liczy się data wpływu dokumentów do siedziby GOPS).

W 2023 roku na terenie Gminy Kobierzyce planuje się objęcie pomocą w formie asystenta łącznie 7 osób z niepełnosprawnościami w tym:

- 1 dziecko w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i niepełnoprawnością sprzężoną,

- 4 osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 1 osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Udział w Programie jest nieodpłatny.

Dokumenty, które należy złożyć do naboru w Programie:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (załącznik obligatoryjny),

 2. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kandydata do Programu (załącznik obligatoryjny),

 3. Oświadczenie o wyborze Asystenta (załącznik opcjonalny),

 4. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o akceptacji Asystenta (załącznik opcjonalny w przypadku gdy usługa ma być skierowana do dzieci).

W przypadku złożenia przez kandydata do Programu niekompletnej dokumentacji strona zostanie w wyznaczonym terminie wezwana przez Komisję do uzupełniania braków formalnych. Brak wstawiennictwa w wyuczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do Programu.

Rekrutacja i dodatkowe informacje:

 1. Rozpatrywanie wniosków prowadzone będzie przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce.

 2. Przyznając usługi asystenta Komisja bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową Uczestników Programu.

 3. Komisja dokonuje weryfikacji kart zgłoszeń pod względem formalnym na podstawie kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Programu.

 4. W sytuacji zgłoszenia większej liczby uczestników niż przewidywania liczba miejsc w Programie o kolejności przyjęcia do Programu będzie decydować data wpływu kart zgłoszeń do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

 5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie.

 6. Komisja dokonuje wyboru uczestników Programu tworząc listę osób zakwalifikowanych do udziału Programie oraz listę rezerwową (w przypadku większej ilości osób niż miejsc w programie).

 7. GOPS w Kobierzycach powiadomi uczestnika Programu o podjętej decyzji dotyczącej zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania do udziału w Programie.

 8. W przypadku zakończenia naboru a w trakcie trwania Programu Komisja może w wyniku wolnych miejsc wskazać do Programu osoby z listy rezerwowej lub w wyniku ich braku osoby, które w ciągu 2023r. roku złożyły do GOPS wymagane dokumenty o udział w Programie i przeszyły pozytywną weryfikację.

 9. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 realizowany będzie przez organizację pozarządową wyłonioną przez Gminę Kobierzyce w konkursie na podstawie ustawy z dnia 24.03.2003 o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U z 2022 r, poz. 1327).

 10. Terminy realizacji usług asystenta ustalane będą indywidualnie z uczestnikiem z uwzględnieniem możliwości jej realizacji Wykonawcę zadania t.j. organizację pozarządową wyłonioną w trybie konkursu przez Gminę Kobierzyce.

Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach w sprawie naboru udziela Pan Mateusz Katzban tel. 71 36 98 023, e-mail: mkatzban@gops.kobierzyce.pl

Załączniki:

 1. Regulamin naboru AOON 2023 (plik pdf 1211KB)
 2. Karta zgłoszenia do programu (plik pdf 179KB)
 3. Oświadczenie wskazania kandydata (plik pdf 101KB)
 4. Zgoda rodzina AOON (plik pdf 69KB)
 5. Klauzula informacyjna Gminy Kobierzyce (plik pdf 119KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 140KB)
 7. Regulamin Programu AOON 2023 (plik pdf 305KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny „Słodki karnawał”

2023-03-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach w lutym br. zrealizował projekt socjalny pod nazwą „Słodki karnawał”. Projekt skierowany był do osób starszych i samotnych, objętych pomocą tut. Ośrodka.

Dzięki wsparciu hurtowni Makro Cash and Carry Polska S.A. z Bielan Wrocławskich, która przekazała różne artykuły spożywcze m.in. słodycze, orzeszki, miody, konfitury, kawy, herbaty, pracownicy socjalni przygotowali paczki. Dzięki wsparciu sklepu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Kobierzyc wspomniane artykuły zostały zapakowane w podarowane reklamówki.

Otrzymane artykuły spożywcze przekazano 20 osobom  oraz 30 uczestnikom Dziennego Domu Seniora w Tyńcu Małym. Wierzymy, że podarowane słodkości umiliły czas karnawału i poprawiły samopoczucie naszych seniorów.

Anna Czerwińska
Mariola Sikora

Zdjęcie projekt socjalnyZdjęcie projekt socjalnyZdjęcie projekt socjalnyZdjęcie projekt socjalnyZdjęcie projekt socjalny

Załączniki:

 1. Podziękowanie (plik pdf 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„Teleopieka dla seniorów” – „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.

2023-02-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 roku będzie kontynuował realizację Programu „Teleopieka dla seniorów”. Program ten polega na świadczeniu usługi teleopieki osobom
w wieku 65 lat i więcej w celu poprawy ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Nadal będziemy nieodpłatnie udostępniać zakupione w 2022 roku opaski na nadgarstek, które monitorują podstawowe parametry życiowe. Najważniejszą funkcją opaski jest przycisk SOS pozwalający skontaktować się bezpośrednio z telecentrum oraz detektor upadku, który powiadamia
o zdarzeniu telecentrum. Opaska daje także możliwość połączenia głosowego z telecentrum.
W związku z ogłoszeniem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok wystąpiliśmy także o dofinansowanie do realizacji programu z budżetu państwa.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z teleopieki, które są mieszkańcami gminy Kobierzyce, ukończyły 65 lat i są osobami niesamodzielnymi wymagającymi wsparcia mogą skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. Witosa 18.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 369 80 06.

Ikonka symbolizująca artykuł

Broszura informacyjna dot. akcji bezpieczny dom, bezpieczne mieszkanie

2023-01-30
broszura informacyjna dot. akcji Bezpieczny dom, bezpieczne mieszkanie
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny
Link do informacji o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18
55-040 Kobierzyce
tel. (71)369-80-00, faks: (71)369-80-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności