Menu główne

Europejski Fundusz Społeczny


Realizacja dofinansowywanego przez Unię Europejską projektu „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” w roku 2014.

2014-12-09

Realizacja dofinansowywanego przez Unię Europejską projektu „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” w roku 2014.

Dołączone pliki:

OGŁOSZENIE

2013-12-29

Od stycznia 2014 r. rozpoczynamy kolejną edycję projektu

Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest skierowany do osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są w wieku aktywności zawodowej, mieszkają na terenie gminy Kobierzyce oraz korzystają ze wsparcia GOPS

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne!

Dołączone pliki:

OGŁOSZENIE

2012-12-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, iż od 1 stycznia 2013 r. rozpoczyna się nowa edycja projektu pn. „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Planowane jest przeprowadzenie:
- kursu wózków widłowych
- kursu spawania
- kursu kosmetycznego (wizaż, podstawy kosmetyki, tipsy)
- spotkania z doradcą zawodowym i treningi interpersonalne
- badania lekarskie
Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie.
Rekrutacja trwa do dnia 22 lutego 2013 r.
Możliwe jest zgłaszanie własnych propozycji szkoleń i kursów.

Wszelkie informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Witosa 18, Tel. 071/ 36 98 000.

Realizacja projektu w 2012 roku

2012-12-20

„Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”

STYCZEŃ 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach rozpoczął prace nad nowym projektem już w styczniu, od przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród klientów Ośrodka, informując ich o swoich zamierzeniach. W tym okresie trwały prace nad formalnym przygotowaniem wniosku o dofinansowania, a tym samym zaplanowanie całej ścieżki rozwoju dla potencjalnych uczestników projektu. Zespół projektowy w składzie Dyrektor Ośrodka Ludwika Teresa Oszczyk, referent koordynator projektu Aneta Sotoła, księgowa projektu Agnieszka Jastrzębska oraz pracownicy socjalni, podjął decyzję, iż
w ramach projektu zostanie przeszkolonych 15 osób, 9 kobiet i 6 mężczyzn.
Projekt rozpocznie się dla wszystkich spotkaniem z doradcą zawodowym, spotkanie z psychologiem oraz badaniami lekarskimi. W kolejnym etapie każdy z BO wybrałby jeden z 4 proponowanych kursów: komputerowy obsługą kasy fiskalnej, wózków widłowych, spawacza oraz kosmetyczny.
Po przeanalizowaniu sytuacji w gminie oraz rezultatów poprzednich projektów, uznano iż pomoc doradcy zawodowego we wstępnym etapie przygotowania uczestników projektu do powrotu na rynek pracy, jest niewystarczająca. Osoby te potrzebują dodatkowej pomocy w celu przełamania barier wewnętrznych oraz odbudowania wiary we własne umiejętności. Zabiegiem, który ma w tym pomóc będą zajęcia z psychologiem polegające na treningu interpersonalnym. Ten etap projektu pozwoli, aby do kolejnych części uczestnicy projektu podchodzili już z poczuciem własnej wartości.
Z takimi założeniami rozpoczęto pracę na nowym projektem i planowanie nowego szerszego wsparcia dla klientów Ośrodka.

LUTY 2012

W lutym prace trwały w zakresie dopracowania strony formalnej wniosku o dofinansowanie. Kampania promocyjna w lokalnym biuletynie oraz poprzednie edycje projektu sprawiły, iż wiele osób zaczęło pytać o możliwość uczestniczenia w projekcie. Zgłoszenia napływały w styczniu i w luty, jednakże w lutym podjęto decyzję i zamknięto listę chętnych na poszczególne kursy (lista w załączeniu).
W lutym złożono wniosek w ramach naboru. Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wniosek o płatność za poprzedni rok oraz zaakceptowano Bilans za rok 2011. W związku z powyższym GOPS w Kobierzycach spełnił wszystkie wymogi formalne, by móc aplikować na rok kolejny.
Zespół projektowy spotykał się w celu omówienia rekrutacji i doprecyzowywania zapisów we wniosku o dofinansowanie.

MARZEC 2012

Pojawiły się informacje o projekcie w prasie lokalnej i na stronie gopskobierzyce.pl. Osoby zainteresowane zapisywały się na listę podstawową. Koordynator wprowadzał uzupełnienia i poprawiał wniosek o dofinansowanie.
Zespół projektowy spotykał się w celu zaplanowania działań w projekcie.

KWIECIEŃ 2012

Zaakceptowano wniosek o dofinansowanie. Zamknięto listę Uczestników Projektu. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawców zajęć psychologicznych. Od 23 kwietnia rozpoczęły się zajęcia z psychologiem, w którym brała udział całą grupa 15 osobowa. W ramach spotkań prowadzone były zajęcia grupowe oraz indywidualne. Uczestnicy Projektu uzyskali pierwsze i najważniejsze wsparcie, a mianowicie wsparcie psychologiczne.
Rozpoczęto procedurę wyboru doradcy zawodowego.

MAJ 2012

W maju podpisano umowę o dofinansowanie. Jednocześnie wybrano wykonawcę do przeprowadzenia zajęć z doradcą zawodowym, a także rozpoczęto zajęcia z doradztwa zawodowego. Po zakończeniu zajęć z psychologiem Pani Magda Smaga zrezygnowała z projektu ponieważ znalazła pracę. Na jej miejsce weszła Pani Katarzyna Gądek, która zajęcia z psychologiem przeszła w trybie indywidualnym i dołączyła do grupy na zajęcia z doradcą zawodowym.
Dodatkowo w maju uczestnicy przeszli podstawowe badania zdrowotne oraz otrzymali zaświadczenie o zdolności do pracy.

Zespół projektowy spotykał się w celu ustalenia kolejności podejmowanych działań oraz monitoringu przebiegu projektu. Wybrano również wykonawców poszczególnych kursów zawodowych, przekazując uczestnikom szczegółowe informacje.

CZERWIEC 2012

15 osobowa grupa uczestników podzieliła się na kursy, do których zadeklarowali chęć udziału. Tak więc Uczestnicy Projektu rozpoczęli:
• kurs spawania
• kurs obsługi wózków widłowych
• kurs obsługi komputera z kasą fiskalną oraz kadry i płace
• kurs kosmetyczny

Zajęcia trwały przez cały miesiąc. W tym czasie pracownicy socjalny wspierali uczestników projektu. Koordynator monitorował szkolenia, obecność uczestników oraz wywiązywanie się firm szkoleniowych z obowiązków.

LIPIEC 2012

Zakończyły się wszystkie kursy zawodowe a uczestnicy otrzymali certyfikaty i świadectwa ukończenia. Złożono wniosek o płatność. Zespół projektowy spotkał się w celu podsumowania zakończenia części szkoleniowej. Podjęto decyzję o ponownej rekrutacji 5 osób w celu dalszego przeszkolenia ze względu na oszczędności, które powstały w wyniku wyboru firm szkoleniowych, które zaproponowały niższe ceny niż pierwotnie zakładano.

Realizacja projektu w 2011 roku

2011-12-31

„Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”

REALIZACJI PROJEKTU
„Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”

STYCZEŃ 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach rozpoczął pracę nad wdrożeniem i realizacją projektu już w styczniu, od przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród podopiecznych Ośrodka, informując ich o swoich zamierzeniach. W tym okresie trwały prace nad formalnym przygotowaniem wniosku o dofinansowania, a tym samym zaplanowanie całej ścieżki rozwoju dla potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych projektu. Zespół projektowy w składzie Dyrektor Ośrodka Ludwika Teresa Oszczyk, koordynator projektu Aneta Sotoła oraz księgowa projektu Agnieszka Jastrzębska, podjął decyzję, iż w ramach projektu zostanie przeszkolonych 15 osób, 7 kobiet i 8 mężczyzn. Projekt rozpocznie się dla wszystkich spotkaniem z doradcą zawodowym oraz badaniami lekarskimi. W kolejnym etapie każdy z BO wybrałby jeden z 2 proponowanych kursów: komputerowy obsługą kasy fiskalnej oraz podstawowych urządzeń biurowych oraz wózków widłowych.

LUTY 2011

W lutym prace trwały w zakresie dopracowania strony formalnej wniosku o dofinansowanie. Jednakże w związku z rekrutacją uczestników uległy zmianie pewne założenia projektu. Liczba osób objętych projektem pozostały bez zmian tzn. 15, ale liczba kobiet wyniosłą 11 natomiast mężczyzn 2.
W lutym zaakceptowano wniosek o dofinansowanie

MARZEC 2011

W marcu uczestnicy wypełniali deklarację i karty zgłoszeń, aby wziąć udział w projekcie, pojawiły się informacje w prasie lokalnej o projekcie oraz na stronie www.ugk.pl.
Pracownicy socjalni rozmawiali z potencjalnymi kandydatami z pośród swoich podopiecznych.

KWIECIEŃ 2011

20. kwietnia podpisano umowę o dofinansowanie. Kwiecień to także czas wyboru firmy szkoleniowej. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego i wybrano firmę szkoleniową, która będzie odpowiadała za całość zlecenia.

MAJ 2011

06.05.2011 r. miało miejsce spotkanie organizacyjne w Urzędzie Gminy w Kobierzycach w Sali Błękitnej z Wójtem Gminy Ryszardem Pacholikiem, który życzył szczęścia uczestnikom w pozytywnym zakończeniu projektu, a później powrotu na rynek pracy.
W maju także rozpoczęły się zajęcia z doradcą zawodowym. Był to jeden z elementów projektu, w którym wszyscy uczestnicy brali udział jednocześnie. W tym samym czasie uczestnicy mogli rozpocząć badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy. Od 23 maja rozpoczęły się szkolenie wózków widłowych, od 24 maja kurs komputerowy.

CZERWIEC 2011

W dniu 6 czerwca zakończył się kurs wózków widłowych, a 9 czerwca komputerowy. Wszyscy uczestnicy przeszli również podstawowe badania i otrzymali zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy.
Jedna osoba podjęła zatrudnienie od 29.06.
Został złożony również wniosek o płatność

LIPIEC 2011

W tym miesiącu uczestnicy projektu przy wsparciu pracowników socjalnych czynnie poszukiwali pracy. BO posiadają certyfikaty oraz zaświadczenia z medycyny pracy o zdolności podjęcia zatrudnienia, dzięki temu są w pełni przygotowani do podjęcia zatrudnienia. Pracownicy socjalni w tym i kolejnych miesiącach będą prowadzić monitoring postępów BO.
W dn. 20 – 22 lipca miała miejsce kontrola projektu przeprowadzona przez Wydział Kontroli DWUP.

SIERPIEŃ 2011

W sierpniu pracownicy socjalni nadal monitorowali działania BO w poszukiwaniu pracy.
Dodatkowo w sierpniu otrzymano raport pokontrolny, który nie wykazał żadnych błędów i uchybień. Zespół projektowy usłyszał również, iż projekt realizowany jest wzorcowo.

WRZESIEŃ 2011

We wrześniu pracownicy socjalni spotykają się z BO w celu przeprowadzenia ankiet oraz weryfikacji wskaźnika. Miało miejsce również spotkanie zespołu projektowego w celu podsumowania zamknięcia III kwartału.

PAŹDZIERNIK 2011

W październiku został złożony wniosek o płatność za III kw. Dodatkowo w październiku będą podpisywane kontrakty socjalne na zakończenie ich realizacji.

LISTOPAD 2011

W listopadzie miało miejsce spotkanie zespołu podsumowujące pracę wszystkich jego członków. Ponadto rozpoczęto przygotowania do nowego projektu.

GRUDZIEŃ 2011

W grudniu zespół projektowy przygotowuje się do zamknięcia projektu. Otrzymano informacje o podziale środków na kolejny rok. Pojawiła się informacja o zakończeniu projektu w prasie lokalnej i na stronach www.ugk.pl oraz www.gopskobierzyce.pl. Koordynator oraz księgowa projektu przygotowują wniosek o płatność końcową.
31.12.2011 r. zakończy się rzeczowa i finansowa realizacja projektu. Od momentu zakończenia projektu realizowanego w roku 2011, zespół projektowy rozpoczął pracę nad projektem planowanym w 2012 r.

Realizacja projektu w 2010 roku

2010-08-11

„Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”

01.03.2010
Informujemy, iż GOPS Kobierzyce rozpoczął prace w nowym projekcie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej.

W związku z powyższym zapraszamy do uczestnictwa.
Do wyboru mają Państwo:
- kurs komputerowy
- kurs operatora wózków widłowych
- kurs spawania
- kurs gastronomiczny
W ramach projektów kursy szkoleniowe wstępnie przewidywane są na okres kwiecień- lipiec w 2010 roku.

13.05.2010
W ramach projekt pn: „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” rozpoczęły się kursy zawodowe dla zakwalifikowanych uczestników:
- kurs komputerowy od 19 maja
- kurs operatora wózków widłowych od 17 maja
- kurs spawania od 17 maja
- kurs gastronomiczny 31 maja
W ramach projektu wszyscy uczestnicy odbyli zajęcia z doradcą zawodowym.

11.08.2010
ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI SZKOLENIOWEJ

11 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce miało miejsce oficjalne zakończenie części szkoleniowej projektu pn.: „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. Beneficjenci Ostateczni otrzymali z rąk Wójta Gminy Kobierzyce Ryszarda Pacholika, Sekretarz Gminy Kobierzyce Marii Wilk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach Ludwiki Teresy Oszczyk certyfikaty ukończenia szkoleń oraz gratulacje i życzenia powodzenia w poszukiwaniu pracy.

Realizacja projektu w 2009 roku

2009-12-31

"Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach"

02.03
Nowy Projekt
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach rozpoczął realizację projektu pt.:

"Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach"

Termin realizacji: 1 marzec - 31 grudnia 2009

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna i zdrowotna grupy 20 osób korzystających ze wsparcia Ośrodka

Projekt zakłada przeprowadzenie
* zajęć z Doradcą Zawodowym
* badania lekarskie
* kurs spawacza
* kurs komputerowy
* kurs obsługi wózka widłowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22.04
Spotkanie organizacyjne
Dnia 22 kwietnia w Urzędzie Gminy w Sali Błękitnej odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kobierzycach”.
W spotkaniu uczestniczyli Pani Sekretarz Urzędu Gminy Maria Wilk, Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach Ludwika Teresa Oszczyk, Koordynatorka projektu Aneta Sotoła, Pracownik Socjalny Pani Mariola Sikora, Beneficjenci Ostateczni projektu oraz przedstawiciele firm szkolący Pani Magdalena Zakrzewska z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu oraz Pan Piotr Wierzbicki ze "Szkoły Spawania".
Na spotkaniu zostały przedstawione zasady realizacji projektu oraz jego dokładny przebieg i harmonogram.

06.05
Doradca zawodowy
Dziś rozpoczęły się zajęcia dla 20 uczestników projektu z doradcą zawodowym.
Kurs został wzbogacony o zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zajęcia w ramach szkolenia będą prowadzone codziennie w budynku Urzędu Gminy w Kobierzycach, w wymiarze 50 godzin po 5 godzin dziennie przez 10 dni. Kurs zakończy się 19 maja.
Następnie BO będą podzielenie na 3 grupy szkoleniowe, w których wcześniej zgłosiłi swoją chęć uczestnictwa.
Będą to :
aktywizacja edukacyjna -kurs operatora wózków widłowych
aktywizacja edukacyjna - kurs spawania
aktywizacja edukacyjna - kurs obsługi komputera

W ramach projektu, każdy uczestnik otrzyma również pakiet badań zdrowotnych.

20.05
Kurs komputerowy
W siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu na ul. Wagonowej 9, rozpoczął się kurs obsługi komputera dla 10 pań biorących udział w projekcie.
Uczestniczki otrzymały pakiety materiałów szkoleniowych.
Zajęcia będą się odbywać do 12 czerwca w godzinach od 10.00 do 15.00.

25.05
Kurs obsługi wózków widłowych
25 maja w siedzibie Centrum Edukacji Zawodowej "MUR", na ul. Kruszwickiej 26/28B we Wrocławiu rozpoczęły się zajęcia dla 5 uczestników szkolenia. Zajęcia będą się odbywały codziennie w godzinach od 16.30 do 19.30 do 23 czerwca

26.05
Kurs spawania
25 maja rozpoczął się również drugi kurs w ramach projektu, a mianowicie kurs spawania, organizowany przez "Szkołę Spawania" Air Products Sp. z o.o. we Wrocławiu. W szkoleniu udział wzięło 5 osób. Zajęcia będą się odbywać codziennie od 9 do 15 do 30 czerwca. Kurs w większości opierający się na praktyce będzie przeprowadzany na ul. Fabrycznej o raz na ul. Krakowskiej w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych halach szkoleniowych.

16.07
Zakończenie szkoleń 2009
W dniu 16 lipca 2009 roku miało miejsce uroczyste zamknięcie części szkoleniowej projektu oraz rozdanie certyfikatów uczestnikom. Na spotkaniu byli obecni Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik, Sekretarz Gminy Kobierzyce Maria Wilk, Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego Ireneusz Słoma, Kierownik GOPS Kobierzyce Ludwika Teresa Oszczyk, a także Kierownik „Szkoły Spawania” Piotr Wierzbicki oraz Beneficjenci projektu i pracownicy socjalni. Wszyscy zaproszeni goście serdecznie pogratulowali Beneficjentom Ostatecznym projektu pomyślnego zakończenia kursów oraz życzyli dużo szczęścia w powrocie na rynek pracy.
Na tym jednak nie koniec projektu, przed jego uczestnikami najtrudniejszy moment czyli wykorzystanie umiejętności zdobytych na zajęciach w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Uczestników projektu będą wspierać pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.
Termin zakończenia projektu 31 grudnia 2009 r.

16.09
Sprawozdanie z realizacji projektu w 2009 r.
W ramach projektu "Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach" pracownicy socjalni przeprowadzili monitoring działań BO. Z przedstawionych sprawozdań do 15.09.2009 r. wynika, iż 1 osoba podjęła zatrudnienie, 1 osoba zarejestrowała się w PUP oraz 9 jest niezarejestrowanych w PUP. Wszyscy poszukują zatrudnienia. Informacje dotyczące pozostałych osób zostaną przedstawione w terminie późniejszym.

Realizacja projektu w 2008 roku

2008-12-31

Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka

01.01
Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach realizuje projekt pt.:

Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych

Głównym założeniem projektu była aktywizacja zawodowa 20 osób korzystających ze wsparcia GOPS Kobierzyce. Na obecnym etapie działań zostały zakończone wszystkie szkolenia przewidziane w projekcie:
*terapia psychologiczna motywująca do aktywizacji zawodowej *kurs operatora wózka widłowego z napędem silnikowym *kurs opiekuna w OPS *kurs podstaw obsługi komputera i kasy fiskalnej

Na tym jednak nie koniec projektu, przed jego uczestnikami najtrudniejsze zadanie czyli wykorzystanie umiejętności zdobytych na zajęciach w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Uczestników projektu wspierają pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.
Do tej pory pracę podjęło 5 osób.
Termin zakończenia projektu 31 grudnia 2008
Wszelkich informacji na temat projektu udziela biuro projektu: ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce

07.04
Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach
rozpoczął realizację projektu pt.:

"Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych"

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 20 osób korzystających ze wsparcia Ośrodka, 15 kobiet i 5 mężczyzn.
Projekt zakłada przeszkolenie uczestników w zakresie:
*terapii psychologicznej motywującej do aktywizacji zawodowej
*kursu operatora wózka widłowego z napędem silnikowym
*kursu opiekuna w OPS
*kursu podstaw obsługi komputera i kasy fiskalnej
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24.04
Spotkanie organizacyjne
W dniu 24 kwietnia miało miejsce spotkanie organizacyjne rozpoczynające projekt „Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. Odbyło się ono w Sali Błękitnej Urzędu Gminy.
Na spotkaniu tym byli obecni Beneficjenci Ostateczni ( grupa 20 osób objętych projektem), pracownicy GOPS wraz z Panią Kierownik Ludwiką Teresą Oszczyk, Pani Alicja Baranowska oraz Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik. Na spotkaniu zostały przedstawione zasady realizacji projektu oraz jego dokładny przebieg i harmonogram.

05.05
Terapia psychologiczna motywująca do aktywizacji zawodowej
5 maja w Sali Różowej Urzędu Gminy w Kobierzycach rozpoczął się pierwszy kurs w ramach projektu realizowanego przez GOPS. Zajęcia prowadzi Pani Aleksandra Ledwoń, a uczestniczy w nich cała 20 osobowa grupa. Zajęcia będą się odbywały:
05.05.2008
07.05.2008
09.05.2008
12.05.2008
14.05.2008
W godzinach od 10.00 do 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Kobierzycach.

Po zajęciach ogólnych będą miały miejsce spotkania indywidualne z uczestnikami projektu, na których uczestnicy będą mogli porozmawiać o swoich problemach związanych z poszukiwaniem pracy oraz o swoich planach zawodowych.

13.05
Aktywizacja edukacyjna – kurs operatora wózka widłowego z napędem silnikowym
13 maja w siedzibie Centrum Edukacji Zawodowej „Mur” rozpoczął się kurs operatora wózka widłowego z napędem silnikowym. Uczestniczy w nim 5 mężczyzn.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i potrwają do 29 maja, w tym dniu zakończona zostanie część teoretyczna. Część praktyczna natomiast rozpocznie się od 2 czerwca i zakończy się 13 czerwca, zajęcia na wózkach widłowych będą miały miejsce na ul. Fabrycznej 14.

14.05
Zakończenie pierwszego etapu projektu
Wszyscy Beneficjenci Ostateczni projektu zakończyli udział w pierwszym obowiązkowym elemencie, jakim była terapia psychologiczna.
Celem warsztatów było pokonanie psychologicznych barier w wychodzeniu z bezrobocia, związanych z długotrwałą biernością zawodową, budowanie pewności siebie i pozytywnej samooceny beneficjentów projektu, ich aktywizacja zawodowa, praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy, nabycie umiejętności konstruowania dokumentów aplikacyjnych.

Na obecnym etapie uczestnicy zostali podzieleni na trzy kursy:
operatora wózka widłowego z napędem silnikowym – 5 mężczyzn,
opiekuna OPS – 10 kobiet
podstawy obsługi komputera, kasy fiskalnej – 5 kobiet
Kursy odbywają się w różnych miejscach i różnych terminach. Harmonogramy i miejsca zostaną podane odpowiednio do każdego kursu.

19.05
Aktywizacja edukacyjna – kurs opiekuna OPS
19 maja rozpoczął się również drugi kurs, realizowany w ramach projektu- kurs opiekuna OPS. Zajęcia z części teoretycznej będą odbywać się w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, natomiast część praktyczna prowadzona będzie w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu na ul. Rędzińskiej 66/68. Część teoretyczną poprowadzą m.in.: Alicja Baranowska, Małgorzata Bożyk oraz Małgorzata Antoniszyn. W części praktycznej uczestniczki będą miały szanse wykorzystać nabytą wiedzę, by zaopiekować się podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej. Cały kurs potrwa do 19 czerwca 2008 roku.

19.05
Aktywizacja edukacyjna – kurs podstaw obsługi komputera, kasy fiskalnej
19 maja rozpoczął się kurs podstawy obsługi komputera, kasy fiskalnej, w którym uczestniczy 5 kobiet. Kurs odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na ul. Krakowskiej 56-62, w salach przystosowanych do zajęć. Kurs trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15- 16.15. Potrwa do 10.06.2008. Zostanie zakończony egzaminem, potwierdzającym nabyte umiejętności.

30.06
Rozdanie certyfikatów
W dniu 27 czerwca 2008 roku miało miejsce uroczyste zamknięcie części szkoleniowej projektu oraz rozdanie certyfikatów uczestnikom. Na spotkaniu była obecna Pani Sekretarz Gminy Kobierzyce Maria Wilk, która serdecznie pogratulowała Beneficjentom Ostatecznym projektu pomyślnego zakończenia kursów oraz życzyła dużo szczęścia w powrocie na rynek pracy.

Na tym jednak nie koniec projektu, przed jego uczestnikami najtrudniejszy moment czyli wykorzystanie umiejętności zdobytych na zajęciach w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Uczestników projektu nadal będą wspierać pracownicy socjalni GOPS Kobierzyce.

Dołączona galeria:

zdjęcie (1)zdjęcie (2)zdjęcie (3)zdjęcie (4)zdjęcie (5)zdjęcie (6)zdjęcie (7)zdjęcie (8)

  Raporty

  2008-12-19

  RAPORT 2008

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach dnia 1 lutego 2008 roku rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych”.
  Celem głównym projektu było:
  - Aktywna integracja społeczna i zawodowa 20 osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  Cele szczegółowe:
  - Wyposażenie 20 osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w kwalifikacje zawodowe i umiejętności umożliwiające ponowne wejście na rynek pracy
  - Zmobilizowanie osób niezarejestrowanych w PUP do zarejestrowania się jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy
  - Podniesienie poczucia własnej wartości u podopiecznych, motywacja do działania, zaufanie we własne siły
  - Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu

  Założeniem projektu było przeprowadzenie dwóch etapów szkoleń dla grupy 20 Beneficjentów Ostatecznych. Etap pierwszy aktywizacja zawodowa – terapia psychologiczna dla 20 osób, etap drugi kursy zawodowe w zależności od preferencji oraz potrzeb BO. Na tym etapie nastąpił podział grupy na trzy mniejsze dwie 5 osobowe oraz jedną 10 osobową ( kurs operatora wózka widłowego z napędem silnikowym, kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz kurs opiekuna OPS).
  Grupą docelową była grupa 20 osób (kobiet i mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujących. BO zostali wyłonieni na podstawie opinii pracowników socjalnych oraz własnej deklaracji chęci przystąpienia do projektu. Przygotowana została również lista rezerwowa osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
  Lista ostateczna kilka krotnie ulegała zmianie. Uczestnicy rezygnowali z różnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Jednak największy problem pojawił się w chwili, gdy jeden z uczestników po zaliczeniu pierwszego etapu projektu, w trakcie kursu operatora wózka widłowego z napędem silnikowym, nie zaliczył obowiązkowych badań psychologicznych. Został zastąpiony mężczyzną z listy rezerwowej, który w trybie indywidualnym zaliczył etap pierwszy oraz nadrobił część teoretyczną kursu operatora wózka widłowego z napędem silnikowym, zdając egzamin razem z pozostałymi uczestnikami projektu.
  29 kwietnia został złożony poprawnie przygotowany wniosek o dofinansowanie, który został zaakceptowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu. Umowa Ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana przez Panią Kierownik GOPS Ludwikę Teresę Oszczyk, Panią Skarbnik Gminy inż. Marię Prodeus oraz Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, 3 czerwca 2008 roku w siedzibie DWUP we Wrocławiu.
  Projekt rozpoczął się, jednak znacznie wcześniej, gdyż już w lutym pracownicy socjalni prowadzili rozpoznania i rozmowy w swoich środowiskach w celu wyłonienia osób chętnych do udziału w projekcie. Miesiące luty, marzec oraz początek kwietnia upłynęły pod znakiem prac organizacyjny polegających na rozpoznaniu rynku szkoleniowego, rynku materiałów promocyjnych oraz przygotowaniu.
  Część szkoleniowa rozpoczęła się 26 kwietnia spotkaniem organizacyjnym, w którym uczestniczył Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik.
  Pierwszy etap szkoleń tzn. aktywizacja zdrowotna – terapia psychologiczna, był obowiązkowy dla wszystkich 20 uczestników projektu. Dzięki tym zajęciom uczestnicy uzyskali umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego, rozmowy z pracodawcą oraz odpowiedniej prezentacji własnej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Każdy z uczestników miał również możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem, podczas której mógł się podzielić swoimi wątpliwościami lub porozmawiać o swoich przyszłych planach zawodowych. Na zakończenie każdy Beneficjent Ostateczny otrzymał swój profil zawodowy oraz zaświadczenie ukończenia kursu.

  Kolejnym krokiem był podział grupy na trzy mniejsze w zależności od kursu, w którym zadeklarowali chęć uczestnictwa.
  1) Kurs operatora wózka widłowego z napędem silnikowym wybrało pięciu mężczyzn. Kurs rozpoczął się 13 maja i miał miejsce we Wrocławiu. Obejmował część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne prowadzone były w siedzibie Centrum Edukacji Zawodowej „Mur” na ul. Kruszwickiej 26-28, natomiast praktyczne odbywały się na ul. Fabrycznej 14. Kurs zakończony został testem wiedzy oraz umiejętności.
  2) Kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej wybrało pięć kobiet. 19 maja rozpoczął się kurs i odbywał w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na ul. Krakowskiej 56-62, w salach przystosowanych do zajęć. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 12.15- 16.15. Zakończył się 10 czerwca testem, który potwierdził umiejętności uczestniczek.
  3) 19 maja rozpoczął się również drugi kurs, realizowany w ramach projektu- kurs opiekuna OPS. Zajęcia z części teoretycznej miały miejsce w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, natomiast część praktyczna prowadzona była w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu na ul. Rędzińskiej 66/68. W części praktycznej uczestniczki miały szanse wykorzystać nabytą wiedzę, by zaopiekować się podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej. Kurs trwał do 19 czerwca 2008 roku.
  Zakończenie całej części kursowej miało bardzo uroczysty charakter i odbyło się 27 czerwca w Urzędzie Gminy w Kobierzycach. Podczas spotkania obecna była również Pani Sekretarz Gminy Kobierzyce Maria Wilk, która serdecznie pogratulowała wszystkim uczestnikom pozytywnego zakończenia kursów oraz życzyła wielu sukcesów w poszukiwaniu pracy i przyszłym życiu zawodowym. Z rąk Pani Kierownik GOPS Ludwiki Teresy Oszczyk oraz Pani Sekretarz Marii Wilk uczestnicy otrzymali swoje świadectwa ukończenia szkoleń. Spotkanie zakończyła rozmowa na temat wrażeń i przeżyć uczestników z okresu trwania kursów oraz zapewnienia, że w przyszłych edycjach również wszyscy wezmą udział.
  Od zakończenia szkoleń pracownicy socjalni mieli za zadanie mobilizowanie oraz monitorowanie działań BO w celu aktywnego poszukiwania pracy.
  W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad oraz grudzień odbywały się spotkania pracowników z koordynatorem oraz kierownikiem projektu, w celu przedstawiania poczynań uczestników projektu po zakończeniu części szkoleniowej. Pracownicy socjalni przedstawiali notatki służbowe na temat każdego uczestnika projektu oraz jego postępów w poszukiwaniu pracy. Dzięki nim udało się ustalić, iż 7 osób uzyskało stałe zatrudnienie, pierwsza osoba już 1 lipca, czyli zaraz po zakończeniu projektu. Jedna osoba pracuje w ramach pomocy sąsiedzkiej, opiekując się osobą starszą, czyli wykorzystuje swoje umiejętności, jednak nie jest to praca na podstawie umowy. Dzięki rozmowom pracowników socjalnych z uczestnikami udało się również ustalić, iż dwie panie były w ciąży, w związku z powyższym nie szukają pracy.
  Na koniec listopada BO zostały rozdane ostatnie ankiety ewaluacyjne oceniające poziom wykorzystania przez nich umiejętności, które nabyli podczas trwania projektu. Dzięki nim udało się ustalić, że prawie każdy uczestnik projektu wykorzystywał chociaż jeden sposób poszukiwania pracy i każdy wykazywał aktywność w tym zakresie.
  W fazie przygotowywania wniosku zakładano, iż dzięki jego realizacji 20 osób nabędzie nowe kwalifikacje i możliwość znalezienia pracy.
  Zakładane rezultaty miękkie :
  - wzrost samooceny beneficjentów
  - wzrost poziomu integracji społecznej
  - pozytywne nastawienie do samostanowienia
  Dzięki przeprowadzonej ankiecie 20 listopada 2008 roku, możemy potwierdzić, iż rezultaty te zostały spełnione, gdyż prawie każdy uczestnik wykazał aktywność na rynku pracy. BO szukają pracy, bądź planują jej podjęcie w późniejszym czasie. Podczas zajęć można było obserwować otwieranie się uczestników, większą swobodę rozmowy oraz wzrost samooceny.

  Rezultaty twarde:
  - ilość osób, które ukończyły projekt - 20
  - ilość osób, które zrealizowały kontrakt socjalny – 20
  - ilość osób, które nabyły nowe kwalifikacje, poprzez ukończenie kursów – 20
  - ilość osób, które podejmą pracę - 8
  Trzy pierwsze rezultaty udało się spełnić, czego potwierdzeniem są certyfikaty, które uzyskali uczestnicy. Jednak pracę podjęło 7 osób, poświadczając umową cywilno- prawną, 1 osoba, pracuje jednak w ramach pomocy sąsiedzkiej, bez formalnej umowy. Można więc założyć, iż rezultat został spełniony, gdyż 8 osób zostało zaktywizowanych.
  Projekt zakończył się z dniem 31 grudnia, w tym dniu kończą się również kontrakty socjalne. Ich oceny dokonują pracownicy socjalni. Na tej podstawie można stwierdzić, iż kontrakty zostały zrealizowane, a cały projekt można uznać za udany.

  Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

  2008-01-08

  W związku z uruchomieniem, przez Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki na realizację projektu pn: „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”, w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej. Znaczna część osób z terenu Gminy Kobierzyce ma poważne trudności ze znalezieniem zatrudnienia, ze względu na niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak. Osoby te również nie podejmowały działań celem uzyskania kwalifikacji zawodowych, przydatnych na obecnym rynku pracy. Brak pracy dla większości bezrobotnych GOPS jest doświadczeniem destrukcyjnym, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Powoduje to ogólnie negatywną sytuację oraz uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej. W związku z powyższym zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej). Uzasadnieniem projektu są realne potrzeby zarówno podopiecznych, jak i rozwój gospodarki lokalnej Gminy, który przyciąga inwestorów zagranicznych i krajowych, a w ślad za tym nowe miejsca pracy.

  Projekt przeznaczony był dla 20 osób, kobiet i mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujących.
  Grupa docelowa została wyłoniona przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Rekrutacja polegała na przedstawieniu podopiecznym Ośrodka możliwości zdobycia nowych, a dla niektórych w ogóle kwalifikacji zawodowych
  Celem głównym projektu jest aktywna integracja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w latach 2008 -2013.

  Cele szczegółowe
  • Uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów
  • Uzyskanie wsparcia psychologiczno-doradczego
  • Podniesienie poczucia własnej wartości u podopiecznych, motywacji do działania, zaufania we własne siły
  • Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu
  W ramach projektu w 2008 r. wszyscy Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w zajęciach terapii psychologicznej. Po jej zakończeniu grupa została podzielona na trzy kursy zawodowe, na których każdy z uczestników się zapisał. Kurs operatora wózka widłowego – 5 osób, kurs komputerowy 5 osób, Kurs opiekuna OPS – 10 osób. Po pozytywnym zakończeniu szkoleń przez wszystkich BO, zostały im rozdane certyfikaty podczas uroczystego zakończenia projektu.

  Projekt będzie corocznie kontynuowany do roku 2013, każdorazowo jednak rodzaj szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb BO.
  Dzięki realizacji projektu uczestnicy uzyskali nowe kwalifikacje i możliwość znalezienia zatrudnienia. Równocześnie wzrósł ich poziom samooceny, zaufanie we własne siły oraz wartość i konkurencyjność na rynku pracy. Rezultaty projektu będą trwałe przez to, iż zdobyte kwalifikacje pozostaną im na całe życie. Wartością dodaną projektu było także wsparcie dotychczasowej działalności Beneficjenta na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w postaci przygotowania grupy osób.

  Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej- niski poziom wykształcenia, brak przyzwyczajenia do uczestnictwa w jakichkolwiek formach edukacji pozaszkolnej, mała mobilność, niski poziom umiejętności koncentracji uwagi, obawa przed zmianami i nowoczesnością- projekt odniósł sukces gdyż:
  - 80% osób nabędzie nowe kwalifikacje
  - 80% wzrośnie poziom samooceny, zaufania we własne siły
  - 10% BO znajdzie pracę i stałe zatrudnienie

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce tel. 71 36 98 000, faks: 71 36 98 001

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji