Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 W Świadczeniach Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym

Data publikacji: 2022-08-09

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023
w Świadczeniach Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, trwający od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.

oraz
od dnia 1 lipca 2022 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, trwający od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami można składać:

online od 1 lipca 2022 r. w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia.

tradycyjnie od 1 sierpnia 2022 r. (w formie papierowej) bezpośrednio w GOPS Kobierzyce lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl lub w siedzibie GOPS Kobierzyce.

Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr telefonu:

Świadczenia Rodzinne 71/36-98-014, 71/36-98-015

Fundusz Alimentacyjny 71/36-98-012.

WAŻNE!
w przypadku świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2021 roku.

W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2021 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2021 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2021 lub 2022 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2022 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Karolina Kafka
Kierownik Działu
ŚR, ŚW i FA

Wypłata świadczenia 40 zł na utrzymanie uchodźców nie kończy się 30 czerwca br.

Data publikacji: 2022-07-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, iż zgodnie z art 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), "każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach". Tym samym, podstawowy okres, za jaki możliwa jest wypłata świadczenia to 120 dni liczone od dnia przyjazdu obywatela Ukrainy do Polski w okresie nie wcześniejszym niż od 24.02.2022 r. Ustawodawca przewidział jednak możliwość przedłużenia tego okresu. Przypadki, w których jest to możliwe wskazane zostały w 4 § ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4.05.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 1020 ze zm.) w brzmieniu od 25.06.2022 r. Przepis ten stanowi, że "Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy". W ust. 2 wskazano ponadto, że "świadczenie, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 - przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego".

Tym samym, jedyna możliwość wypłacania świadczenia za okres dłuższy niż 120 dni licząc od dnia przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy jest w sytuacji, gdy spełnia on jeden z wyżej zacytowanych przypadków - przepis rozporządzenia jednoznacznie stanowi bowiem, że "gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia", a nie, że "gmina przedłuża".

Ponadto informujemy, że w art. 13  ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono ograniczenie terminu składania wniosków. Brzmienie zmian:

„Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem”

„Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa  w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania”

   

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.                                                        

Katarzyna Olszewska

Załączniki:

 1. wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (plik doc 76KB)
 2. załącznik do wniosku - karta osoby przyjętej do zakwaterowania (plik doc 82KB)
 3. ankieta weryfikacyjna do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy (plik docx 16KB)
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 17KB)
 5. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plik pdf 736KB)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. (plik pdf 168KB)

Wizyta Studyjna w Dziennym Domu Pomocy Senior Plus w Tyńcu Małym.

Data publikacji: 2022-07-01

Na zaproszenie Dyrektor GOPS w Kobierzycach w dniu 28 czerwca 2022r. mieliśmy zaszczyt gościć kierowników/dyrektorów Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy z Powiatu Wrocławskiego w Ośrodku Wsparcia Dziennym Domu Pomocy Senior Plus w Tyńcu Małym. Wizyta miała na celu zapoznanie się z etapami powstawania DDP oraz funkcjonowaniem placówki wsparcia oraz aspektem finansowania jej działalności. W trakcie wizyty staraliśmy się gościom pokazać sposób działania obiektu oraz możliwości pracy placówki. Goście zainteresowani byli również odpłatnością za pobyt uczestników, organizacją dowozu oraz wyżywieniem. Dom Wsparcia dla seniorów to miejsce, centrum aktywności lokalnej, którego od dawna oczekiwali władze gminne, mieszkańcy a szczególnie seniorzy z Gminy Kobierzyce. Goście mogli zapoznać się również z zajęciami prowadzonymi w DDP, w tym rehabilitacją ruchową. Rozmawiano z uczestnikami, ich opiekunami, terapeutami. Po części oficjalnej przedstawiciele spotkania wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami, które realizują w swoich gminach. Poruszano tematy m.in. programów: ” Korpus Seniora”, „Opieka Wytchnieniowa” czy „ Pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej”

Na zakończenie spotkania goście stwierdzili, że inicjatywa utworzenia i funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Senior + jest bardzo wartościowa i warta naśladowania w innych gminach.

Dyrektor GOPS

Ludwika Teresa Oszczyk

 

wizyta studyjnawizyta studyjnawizyta studyjna

Ważna Informacja dla obywateli Ukrainy / ВАЖЛИВО

Data publikacji: 2022-06-30

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, iż jeszcze tylko do 30 czerwca 2022r. obywatele Ukrainy będący uchodźcami wojennymi będą mogli korzystać z nieodpłatnych przejazdów komunikacją gminy Kobierzyce.

Od 1 lipca 2022r. uprawnienia do ulg oraz do bezpłatnych przewozów będą weryfikowane w oparciu o obowiązującą taryfę opłat. Bezpłatne przejazdy zachowają m.in.:

• dzieci do ukończenia 7 roku życia;

• osoby które ukończyły 70 lat (na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek);

• uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej.

Тільки до 30 червня 2022 року. громадяни України, які є біженцями від війни, зможуть безкоштовно проїздити автобусами ґміни Кобежице.

З 1 липня 2022 року право на знижки та безкоштовний транспорт буде перевірено на основі діючого тарифу.

Безкоштовний проїзд буде збережено, серед іншого:

• діти до 7 років;

• особи старше 70 років (на підставі документа, що підтверджує вік);

• учням початкових, середніх та післягімназійних шкіл - не довше ніж до 24 року - на підставі шкільного квитка. ВАЖЛИВО

Załączniki:

 1. Ważna informacja dla Obywateli Ukrainy (plik pdf 363KB)

Świadczenie usług transportowych na rzecz uczestników DDP z terenu Gminy Kobierzyce do DDP w Tyńcu Małym oraz do miejsc zamieszkania.

Data publikacji: 2022-06-10

Szczegóły dostępne na:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a85f5597-ae9e-4646-8567-63de8df9a50e

„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Data publikacji: 2022-05-26

Zapraszamy do zapoznania się z kampanią „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” oracowaną przez MSWiA oraz Straż Graniczną.

wersja polska https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

wersja ukraińska https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

polska wersja strony MSWiA  https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

angielska wersja strony MSWiA  https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom oraz inne WAŻNE ZMIANY !!!

Data publikacji: 2022-05-03

Opublikowana nowelizacja rozporządzenia nakłada na podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie, obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane. Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za okres 120 dni od dnia przybycia Obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne obowiązują od 30 kwietnia 2022 r.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymiPobierz

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (plik doc 76KB)
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - karta osoby przyjętej do zakwaterowania (plik doc 85KB)
 3. Ankieta weryfikacyjna (plik docx 16KB)
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik docx 18KB)

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy - WAŻNE ZMIANY !!!

Data publikacji: 2022-04-25

W piątek, 15 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw zgodnie z którą zmieniło się brzmienie art. 13  ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) na:

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODZCÓW Z UKRAINY/БЕЗКОШТОВНА ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Data publikacji: 2022-04-12

БЕЗКОШТОВНА ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

 

 

Запрошуємо на безкоштовні уроки польської мови до Кобежицького центру культури, ul. Ludowa 7, 55-040, Kobierzyce, з кваліфікованим викладачем.

Заняття в малих групах проводитимуться по вівторках та четвергах:

– перша група о 7:45

– друга група о 8:50

Початок занять 19 квітня.

За додатковою інформацією зацікавлених осіб просимо звертатися до нас за телефоном: 504 319 591

 

 

 

 

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCHODZCÓW Z UKRAINY

 

 

Zapraszamy na bezpłatne lekcje języka polskiego do Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040, Kobierzyce

Zajęcia w małych grupach z wykwalifikowanym lektorem, będą odbywały się we wtorki i czwartki:

– pierwsza grupa godz 7:45

– druga grupa godz 8:50

Zajęcia rozpoczynają się 19 kwietnia

Wszelkie informacje oraz chętne osoby proszone są o kontakt pod nr tel : 504 319 591

 

Zmiany Godzin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Data publikacji: 2022-04-06

Zmiany Godzin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Od dnia 19 kwietnia 2022 roku godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ulegają zmianie, w sposób następujący:

1) poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30 

2) środa w godzinach 7:30 – 16:30 

3) piątek w godzinach 7:30 – 14:30

 

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021

Data publikacji: 2022-04-01

pomoc-zywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we wpółpracy z Fundacją im. Ks. W. Latosa we Wrocławiu, ul. Rogowaska 117 D  realizuje Program Operacyjny POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ 2014-2020 (POPŻ) - Podprogram 2021, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Załączniki:

 1. Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 - szczegóły (plik pdf 71KB)

Wzór wniosku o przyznanie posiłku dla obywateli Ukrainy objętych specustawą.

Data publikacji: 2022-03-30

Poniższy wniosek po wypełnieniu należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzycach.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o przyznanie posiłku w szkole dla obywateli Ukrainy objętych specustawą (plik odt 35KB)

Wzór wniosku o przyznanie całodziennego wyżywienia w przedszkolu dla obywateki Ukrainy objętych specustawą

Data publikacji: 2022-03-30

Poniższy wniosek po wypełnieniu należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. Witosa 18, 55-040 Kobierzycach.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o przyznanie całodziennego wyżywienia w przedszkolu dla obywateki Ukrainy objętych specustawą (plik odt 34KB)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniach 26-27 marca 2022 r. w godzinach 9:00 – 15:00 Weekend dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-25

Załączniki:

 1. (plik pdf 723KB)
 2. (plik pdf 413KB)

300 zł jednorazowe świadczenie:

Data publikacji: 2022-03-23

dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie specustawy z dnia 12 marca 2022 r. poz 583.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3 (wniosek składają rodzice lub opiekun tymczasowy ustanowiony postanowieniem sądu)

Czytaj całość publikacji "300 zł jednorazowe świadczenie:"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik odt 38KB)
 2. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (plik docx 30KB)

Одноразова допомога 300 злотих:

Data publikacji: 2022-03-23

для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави на підставі спеціального акту від 12 березня 2022 р., п. 583.

Особи, які мають право на отримання:

 1. Громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. Громадянин України з Картою поляка, який разом із найближчою родиною прибув на територію Республіки Польща внаслідок цих бойових дій,
 3. Подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. Діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 (заява подається батьками або тимчасовим опікуном, встановленим рішенням суду)

Czytaj całość publikacji "Одноразова допомога 300 злотих:"

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO / ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (plik odt 38KB)
 2. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (plik docx 30KB)

Dyżury Fotografa

Data publikacji: 2022-03-22

Informujemy, że Gmina Kobierzyce umożliwia obywatelom Ukrainy NIEODPŁATNE wykonanie zdjęć niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. Z ulgi tej mogą skorzystać  wyłącznie uchodźcy wojenni, którzy przybyli w okresie od 24 lutego 2022r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Warunkiem wyrobienia bezpłatnych zdjęć jest okazanie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, jak również podanie adresu obecnego zakwaterowania zarówno przejściowego lub trwałego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do następujących punktów:


Domasław ul. Wrocławska 24 - punkt stacjonarny

poniedziałek - piątek

10.00 - 18.00

Domasław ul. Wrocławska 24 - punkt stacjonarny

sobota

10.00 - 14.00

Krzyżowice ul. Główna 18a - świetlica wiejska

25.03.2022

19.00 - 20.30

Tyniec nad Ślęzą ul. Sportowa 1 - świetlica wiejska

28.03.2022

19.00 - 20.30

Jaszowice ul. Sportowa 4 - świetlica wiejska

29.03.2022

19.00 - 20.30

Wierzbice ul. Tarnopolska 15 - świetlica wiejska

30.03.2022

19.00 - 20.30

Cieszyce ul. Kasztanowa 29 - świetlica wiejska

31.03.2022

19.00 - 20.30

Małuszów ul. Sportowa 5 - świetlica wiejska

01.04.2022

19.00 - 20.30

Kobierzyce Al. Pałacowa 1 - Urząd Gminy

03.04.2022

10.00 - 18.00

Години чергування

Data publikacji: 2022-03-22

Повідомляємо, що Гміна Кобєжице дозволяє громадянам України БЕЗКОШТОВНО робити фото, необхідні для подання заявки на номер PESEL. Ця пільга доступна лише біженцям з війни, які прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з воєнними діями, які там ведуться.

Умовою для безкоштовної фотозйомки є пред'явлення документа, що підтверджує громадянство, а також адресу поточного житла, як тимчасового, так і постійного.

Охочих запрошуємо до таких пунктів:


Домослав вул. Вроцлавська 24 — стаціонарний пункт

понеділок - п'ятниця

10.00 - 18.00

Домослав вул. Вроцлавська 24 — стаціонарний пункт

субота

10.00 - 14.00

Кшижовіце вул. Глувна 18а — сільська світлиця

25.03.2022

19.00 - 20.30

Тинець-над-Сьлензою вул. Спортова 1 — сільська світлиця

28.03.2022

19.00 - 20.30

Яшовіце вул. Спортова 4 — сільська світлиця

29.03.2022

19.00 - 20.30

Вежбіце вул. Тарнопольська 15 — сільська світлиця

30.03.2022

19.00 - 20.30

Чешице вул. Каштанова 29 — сільська світлиця

31.03.2022

19.00 - 20.30

Малушув вул. Спортова 5 — сільська світлиця

01.04.2022

19.00 - 20.30

Кобєжице Ал. Палацова 1 — Гміна

03.04.2022

10.00 - 18.00

WSPARCIE PRAWNE DLA OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-17

Załączniki:

 1. (plik pdf 839KB)

Wsparcie dla uczniów z doświadczeniem traumy wojennej i przymusowej migracji. Підтримка учнів з досвідом військової травми та вимушеної міграції

Data publikacji: 2022-03-17

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych we Wrocławiu uruchamia od 14 marca 2022 r. bezpośrednie wsparcie  dedykowane uczniom – uchodźcom z Ukrainy – oraz pracującej z tymi uczniami kadrze szkół i przedszkoli z terenu działania naszej poradni (szkoły i przedszkola z gmin Powiatu Wrocławskiego).

Formy wsparcia:

Dla uczniów i dzieci ukraińskojęzycznych, rosyjskojęzycznych i ich rodzin – bezpośrednie wsparcie terapeutyczne w języku ukraińskim i rosyjskim, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 532.202.392 w każdą środę w godzinach 13:00 – 18:00. Podany numer jest dedykowany wyłącznie potrzebom tego wsparcia, prosimy nie dzwonić w innych sprawach i nie blokować linii. Rozmowa będzie prowadzona w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Dla kadry szkół i przedszkoli – konsultacje indywidualne i szkolenia kadry pedagogicznej w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą wojny i przymusowej migracji – kontakt mailowy pod adresem: ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl

 

З 14 березня 2022 року Окружний психолого-педагогічний консультативний центр у Вроцлаві розпочинає підтримку учнів-біженців з України, їх батьків та працівників шкіл і дитсадків, які працюють з такими учнями у Вроцлваському повіті.

Форми підтримки:

Для україномовних та російськомовних учнів, дітей та їхніх сімей – безпосередня терапевтична підтримка українською та російською мовами за попередньою домовленістю за телефоном 532-202-392 щосереди з 13:00 до 18:00. Наведений номер призначений лише для потреб цієї підтримки, не дзвоніть з інших питань та не блокуйте лінію! Терапевтична підтримка надається українською або російською мовами.

Для працівників шкіл та дитсадків – індивідуальні консультації та супровід педагогічного колективу в роботі з дітьми, які постраждали від травм війни та вимушеної міграції – звертатися електронною поштою за адресою: ukraina.wsparcie@pzp.edu.pl

Gminny Punkt Zbierania i Wydawania Pomocy Rzeczowej

Data publikacji: 2022-03-17

 

Gmina Kobierzyce we współpracy z Wojewodą Dolnośląskim organizuje pomoc rzeczową dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Gminny Punkt Zbierania i Wydawania Pomocy Rzeczowej/Darów w świetlicy wiejskiej w Tyńcu Mały przy ul. Świdnickiej 6 jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. oraz w sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 17.00. Po godzinach pracy punktu prosimy o kontakt pod następującymi nr tel. 607-437-177 - Jarosław Komorowski oraz 665-965 411 - Ryszard Kądziela. Prosimy o przekazywanie następujących produktów:

a) Odzież termiczna i okrycia:

 • koce zwykłe i termiczne, 
 • śpiwory, 
 • łózka polowe z materacami, 
 • płaszcze przeciwdeszczowe.

b) Środki higieny i czystości (wyłącznie):

 • płyny do kąpieli, 
 • pasty do zębów, 
 • szczoteczki do zębów, 
 • proszki i płyny do prania, 
 • środki utrzymania czystości, 
 • bielizna damska, 
 • podpaski, 
 • pampersy, 
 • pieluchy dla dorosłych, 
 • ręczniki (w tym z mikrofibry), 
 • worki na śmieci, 
 • środki dezynfekujące, 
 • maski filtrujące lub jednorazowe.

c) Żywność (wyłącznie):

 •  żywność do szybkiego przygotowania (instant), 
 • konserwy.

d) Środki medyczne (wyłącznie):

 • witaminy, 
 • środki przeciwbólowe, 
 • przeciwgorączkowe, 
 • leki na kaszel i przeziębienie, 
 • zestawy pierwszej pomocy (opatrunki, apteczki).

e) Inne:

 • oświetlenia (w tym latarki), 
 • duża ilość baterii i power banków, 
 • zapałki, 
 • świece.

Przedłużenie pracy zdalnej punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej/Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Data publikacji: 2022-02-24

Szanowni Państwo,

informujemy o przedłużeniu pracy zdalnej punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
na okres od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
Porady udzielane są telefonicznie lub e-mailowo po wcześniejszym zapisaniu.

tel. 71 722 17 05, 71 722 20 78, 71 722 20 71
e-mail: npp@powiatwroclawski.pl

darmowa pomoc prawna plakat

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Data publikacji: 2022-02-23

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Kobierzyce przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybranym przez uczestnika miejsca;
 3. Załatwianiu spraw urzędowych;
 4. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Czytaj całość publikacji "RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej""

RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Opieka wytchnieniowa"

Data publikacji: 2022-02-23

Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Kobierzyce przystąpiła do Projektu Opieka Wytchnieniowa  w miejscu zamieszkania osób  z niepełnosprawnością, realizowanego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 - pobyt dzienny.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

 1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce;
 2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością:
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;

Czytaj całość publikacji "RUSZA NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Opieka wytchnieniowa""

DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-02-23

MOBILNY PUNKT OBSŁUGI W GOPS KOBIERZYCE

Data publikacji: 2022-02-16

PLAKAT

Podziękowanie

Data publikacji: 2022-02-14

Dyrektor i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach składają serdeczne podziekownia dla:

 • Szkoły Podstawowej im. J.Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej Szkolnego Koła Wolontariatu,
 • Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej

"Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa ...
Wtedy proste dziękuję - zawiera wszystko,
co chcemy wyrazić."

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc i życzliwość, podczas realizacji projektu socjalnego "Działajmy razem".

Podziękowanie Szkoła PodstawowaPodziękowanie Rada Rodziców
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAPLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - Karta Dużej RodzinyLink do informacji o dodatku osłonowym